Kommun­fullmäktige i Enköping

Hitta sammanträdesdatum och följ kommun­fullmäktiges möten via webb-tv. Läs protokoll och kallelser eller kontakta ledamöter.

Sammanträdesdatum

Vanligtvis börjar mötena klockan 18, undantaget är mötet då budgeten ska beslutas. Det mötet börjar redan på morgonen.

Möten 2023:

 • 19 juni (mötet börjar klockan 13.00)
 • 28 augusti
 • 25 september (mötet börjar klockan 09.00)
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 18 december

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. Du kan lyssna på sammanträdet på plats eller titta på webb-tv.

Allmänhetens frågestund

På kommunfullmäktiges sammanträden kan allmänhetens frågestund äga rum. På kallelsen till respektive kommunfullmäktige står det om frågestunden kommer ske. Skicka din fråga till kommunfullmäktiges ordförande eller kommunsekreteraren.

Mats Flodin, kommunfullmäktiges ordförande

E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Kommunsekreterare

E-post: kommunsekreterare@enkoping.se

Webb-tv

Du kan följa kommunfull­mäktiges möten direkt via webb-tv eller se dem i efterhand.

Nästa livesändning

19 juni.

Sidan aktiveras dagen innan mötet.

På webbplatsen finns endast länkar till sammanträden från och med maj 2022. Vill du ta del av äldre sändningar eller specifika ärenden kan du kontakta kommunen.

Beslut från kommunfullmäktiges senaste möte

Detta är några av de beslut som togs under kommunfullmäktiges senaste sammanträde. Vill du läsa om alla ärenden och beslut kan du ta del av det fullständiga protokollet.

2 maj

Årsredovisning för 2022

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2022. Resultatet för kommunkoncernen blev 210 miljoner kronor. Överskottet berodde främst på kommunens positiva resultat motsvarande 204 miljoner kronor. Detta förklaras av högre skatteintäkter och lägre räntekostnader än beräknat, exploateringsvinster samt högre bidragsintäkter.

Kommunkoncernens låneskuld fortsätter att öka i takt med att nya investeringar behöver finansieras.

Befolkningen i Enköpings kommun fortsätter att växa och antalet invånare ökade under 2022 med 359 personer eller 0,76 procent, vilket är en minskning av tillväxten med 890 personer jämfört med 2021.

Av kommunfullmäktiges 20 verksamhetsmål bedöms samtliga mål vara på rätt väg eller delvis på rätt väg.

Bredsands camping och stugby

Kommunen tar över Bredsands camping och stugby. First camp, som haft arrende och bedrivit campingen, har ansökt om att avsluta sitt avtal i förtid. Nu tar tekniska nämnden över tomträtten för fastigheten och upplevelsenämnden ska bedriva campingverksamhet. Förvaltningen har redan börjat förbereda för att ta över verksamheten under våren 2023, och förutsättningarna bedöms vara goda.

Nytt bostadsförsörjningsprogram

Det nya uppdaterade bostadsförsörjningsprogrammet ger en samlad bild för hur Enköpings kommun ska säkerställa en långsiktig bostadsförsörjning. Programmet ska tillsammans med översiktsplanen vara vägledande för att främja att en bred variation av olika bostadsformer som möter behoven.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Enköpings kommuns högst beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Enköpings invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar vilka politiska nämnder som kommunen ska ha och utser ledamöter och ersättare till nämnderna. Kommunfullmäktige styr kommunens verksamhet genom att ge nämnderna uppdrag och ansvarsområden.

Kommunstyrelsen fungerar som regeringen och ansvarar för kommunens ekonomi och att de mål som kommunfullmäktige beslutat om uppfylls. Nämnderna ansvarar för sitt verksamhetsområde och de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om mål, budget och prioriteringar för kommunens nämnder och verksamheter

Ledamöter

Kommunfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till kommunens nämnder och till kommunrevisionen. Kommunfullmäktige består av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare 48 ledamöter och 31 ersättare.

Styre

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande nivån i kommunen. Kommunfullmäktige i Enköping består av 51 folkvalda politiker från nio olika partier. En plats i kommunfullmäktige kallas för mandat. Att få mandat i en kommun betyder att få en ordinarie plats i kommunfullmäktige. Varje parti får mandat utifrån hur invånarna har röstat. Flest röster ger flest mandat.

Under mandatperioden 2023-2027 styrs Enköpings kommun av en koalition som består av Moderaterna, Centerpartiet, Nystart Enköping, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna.

Tillsammans har de sex partierna 26 av 51 mandat, vilket innebär att de har majoritet i kommunfullmäktige.

Mandatfördelning 2023-2027

 • Socialdemokraterna – 13 mandat
 • Moderaterna – 10 mandat
 • Sverigedemokraterna – 9 mandat
 • Nystart Enköping – 6 mandat
 • Centerpartiet – 4 mandat
 • Kristdemokraterna – 3 mandat
 • Vänsterpartiet – 3 mandat
 • Miljöpartiet – 2 mandat
 • Liberalerna – 1 mandat

Kallelser och protokoll

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. På denna sida finns kallelser och protokoll från innevarande och föregående år. Dokument som är äldre kan du beställa via kommunens diarium.