Statistik och jämförelser

Kommunen kan erbjuda dig statistik om till exempel befolkning, skattesats, flytt, byggnationer och pendling. Vi redovisar också resultat för att visa vår kvalitet.

Om kommunens öppna data

Öppna data är statistik från offentliga organisationer som vem som helst får använda, återanvända och distribuera. Enköpings kommuns öppna data är statistik om kommunens invånare, och du får använda den statistiken på det sätt du vill.

Det kostar ingenting så länge det inte kostar kommunen någonting att ta fram datan. Du kan använda öppen data både som privatperson och företagare, till exempel för att skapa nya tjänster som är bra för invånarna.

Om du klickar på länken kan du välja olika kategorier på Koladas webbplats. Ekonomi, utbildning och om kommunen är några kategorier.

Resultat och analys

Ta del av kvalitetsrapporter för olika verksamheter inom kommunen, exempelvis olika brukar­undersökningar eller andra resultat eller rapporter där kommunen visar upp vad vi är bra på liksom förbättrings­områden.

Förskola och skola

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisningen T3 (kvartal 3) 2021 ger en lägesbedömning av utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter. De verksamheter som nämnden ansvarar för är främst förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet.

Läser man rapporten får man en sammanfattning av verksamheternas organisation och storlek, vilka utmaningar och utvecklingsområden som identifierats 2021 och hur man tänker arbeta med dessa 2022.

Socialt stöd

Socialförvaltningens brukarundersökning 2019

Syftet med undersökningen

Sedan 2016 har socialförvaltningen medverkat i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) brukarundersökning. Syftet med undersökningen är att få veta hur brukarna upplever kontakten med socialförvaltningen.

I undersökningen ingår myndighetsutövning av barn- och ungdomsvård, ensam­kommande barn och ungdomar, missbruksvård och ekonomiskt bistånd. Brukarna har svarat anonymt.

Du kan läsa om och jämföra resultaten från år till år i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Socialförvaltningen har beslutat att delta i brukarundersökningen igen först 2021 för att få mer tid till analys och diskussion.

2019-års resultat

516 brukare har svarat på enkäten. Resultatet visar att 87 procent i genomsnitt har en positiv upplevelse i kontakten med förvaltningen.

Enkäten har erbjudits till:

 • vårdnadshavare eller ungdomar som är 13 år och äldre inom barn- och ungdomsvården, inklusive ensamkommande ungdomar (ej familjerätten)
 • brukare inom ekonomiskt bistånd
 • brukare inom missbruks- och beroendevården och övriga vuxna
 • brukare inom öppenvården för barn och familj samt vuxna
 • brukare inom budget- och skuldrågivningen.

Brukarna har svarat på frågor som hur lätt det är att komma i kontakt med socialsekreteraren, om man förstår information som lämnas, vilken förståelse man möts av, om socialsekreteraren är öppen för synpunkter på hur situationen kan förändras, i vilken grad man kan påverka typ av hjälp och om situationen har förändrats sedan man kommit i kontakt med socialförvaltningen.

Läs och jämför resultaten i Kolada

Du kan läsa resultatet i sin helhet i kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada finns resultat från enkäter som gjorts i kommuner och landsting i hela Sverige.

Har du frågor om undersökningen?

Eva Nilsson, utvecklare

Telefon: 0171-62 51 98

E-post: eva.nilsson@enkoping.se

Vård och omsorg

Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, erbjuder en möjlighet att jämföra nyckeltal inom kommunernas och landstingens verksamheter. Resultatet kan följas från år till år på såväl övergripande nivå som för enskilda verksamheter. Uppgifterna i Kolada finns att läsa här:

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Undersökningen utförs av Socialstyrelsen och omfattar cirka 220 000 äldre personer som under våren fick en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbete som har skett under det gångna året, vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 

Har du frågor?

Mattias Porsaeus, utvecklare

Telefon: 0171-62 59 91

E-post: mattias.porsaeus@enkoping.se

Platsen Enköping

Invånarna i Enköpings kommun om Enköping som plats

 • 72 procent är nöjda eller mycket nöjda med att leva och bo i kommunen. 6 procent uppger att de är missnöjda eller mycket missnöjda.
 • 49 procent är stolta över att leva och bo i kommunen. 15 procent är inte stolta.
 • 69 procent skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till eller besöka kommunen. 10 procent skulle inte rekommendera det.
 • 58 procent är uppvuxna i kommunen – 42 procent är inflyttade. Det främsta inflyttningsskälet är att man fått ett jobb i kommunen (25 procent). Andra vanliga skäl är att ens partner kommer från kommunen (14 procent), eller att man hittat ett bra boende (12 procent).
 • 45 procent säger att den främsta fördelen med att bo i kommunen är närheten och det geografiska läget. Andra vanliga fördelar är att kommunen och staden är lagom stor (25 procent) samt närheten till naturen (9 procent).
 • På en öppen fråga kan 86 procent återge kommunens slogan ”Sveriges närmaste stad”. Tre av fyra upplever att den i hög grad passar Enköpings kommun.
Illustration över vad Enköpingsbor tycker om Enköping. Se beskrivning ovanför bilden.

Bild: Stratvise/Novus

Mälardalsbor om Enköping

 • Vanliga spontana associationer om Enköping handlar om Enköpings slogan och varianter på ”nära" och "närhet”, samt om fina parker och grönområden.
 • 70 procent i Västerås och 67 procent i Uppsala kan peka ut Enköpings geografiska placering på en karta, och 49 procent av de som bor i det som brukar kallas för stor-Stockholm.
 • På en öppen fråga kan 61 procent i Västerås, 55 procent i Uppsalaoch 21 procent i stor-Stockholm återge kommunens slogan ”Sveriges närmaste stad”. 37 procent i Västerås, 30 procent i Uppsala och 17 procent i stor-Stockholm upplever att sloganen i hög grad passar Enköping.
 • Få uppger att de har någon högre kunskap om Enköping som stad eller kommun – 68 procent i stor-Stockholm uppger att kunskapen är låg, i Uppsala är det 45 procent och i Västerås 48 procent.
Illustration om vad Mälardalsbor tycker om Enköping. Se beskrivning ovanför bilden.

Bild: Stratvise/Novus