Hygien­verksam­het

När du planerar att starta en hygienverksamhet kan du behöva göra en anmälan till kommunens miljöavdelning innan du får starta.

Följ vår guide som visar om du behöver göra en anmälan eller inte.

Om verksamheten du ska starta är anmälningspliktig måste du lämna in en komplett anmälan till kommunen senast sex veckor innan den planerade starten.

Om du inte anmäler verksamheten i tid kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Vanliga frågor

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare löpande kontrollera sin verksamhet och ha tillräcklig kunskap för att motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Anmälningspliktiga verksamheter behöver dessutom ha sina rutiner skriftligt dokumenterade. Det kallas för egenkontroll. I egenkontrollen ska det till exempel ingå rutiner för behandling och hygien, ansvarsfördelning, riskbedömning, städning, kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad.

Varje verksamhet är unik och vi har därför en guide för hygienverksamheter, där det finns information om du behöver göra en anmälan till kommunens miljöavdelning eller inte.

Sedan den 1 juli 2021 har anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling ändrats. Ändringen innebär att även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta, ingår i anmälningsplikten.

Läs mer om ändringen i anmälningsplikten i vår guide för hygienverksamheter 

Kommunen har ansvaret att göra tillsyn på hygienverksamheter för att säkerställa att verksamheten inte innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid tillsynen kontrollerar vi till exempel behandlings- och hygienrutiner, städning, ventilation och kemikaliehantering.

Läs mer om hur en miljötillsyn går till

Vi tar ut en avgift för tiden vi lägger ned på att handlägga anmälan. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Alla verksamheter som vi har tillsyn över betalar en tillsynsavgift. Avgiften kan vara årlig. Hygienverksamheter som inte är anmälningspliktiga betalar i regel för nedlagd handläggningstid när tillsyn sker, men tillsyn sker mer sällan än för anmälningspliktiga och mer omfattande verksamheter.

Om Enköpings kommuns taxor och avgifter

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?