Föroreningar och ansvar

Enköping har en lång historia som industristad. Det har satt sina spår i marken i form av giftiga ämnen. Därför är marken i delar av staden förorenad. Dessutom är vissa av stadens markområden sedan gammalt utfyllda med fyllnadsmassor och rivningsavfall som kan innehålla föroreningar.

Ingen vill riskera att råka komma i kontakt med förorenad jord utan att vara förberedd på det. Just därför är det viktigt att hålla koll på var föroreningarna finns.

Länsstyrelsen har i uppdrag av naturvårdsverket att inventera och riskbedöma potentiellt förorenade områden. Länsstyrelsen kartlägger var det finns misstänkt förorenade områden och sammanställer uppgifterna i rapporter och i en egen databas. Arbetet med förorenade områden sker i ett samarbete mellan länsstyrelsen och kommunen.

I de fall det inte går att hitta någon juridiskt ansvarig för sanering av förorenade områden, är det länsstyrelsen och naturvårdsverket som prioriterar och fördelar statliga medel till de områden som bedöms som högst risk för miljön och människors hälsa. När ett förorenat område saneras med hjälp av statliga medel är det oftast kommunen som är huvudansvarig för saneringsprojektet.

Kommunen är skyldig att ta hänsyn till förorenade områden i samband med sin fysiska planering. Vid exploatering och byggnation på ett förorenat område så är det normalt exploatören eller byggherren som beställer och betalar den miljötekniska markutredningen samt saneringen av området.

Undersök marken vid fastighetsköp

Om du tänker köpa en fastighet är det viktigt att du tar reda på om det finns föroreningar i mark, grundvatten eller byggnader. Det är viktigt så att du inte vid köpet tar på dig ansvar för undersökning och sanering.

Låt en sakkunnig konsult göra en miljöteknisk undersökning. Undersökningen kan omfatta historik om området, uppgifter om tidigare kända utsläpp och föroreningar samt information om marken består av fyllnadsmassor.

Prover från marken, grundvattnet och kanske även byggnaden kan behövas. Undersökningen bör göras i samråd med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen och därför bör du eller konsulten kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen. Det kan hända att vi har information om tidigare undersökningar och verksamheter som har funnits på fastigheten eller intressanta flygbilder.

Informera oss om du upptäcker föroreningar

Om du upptäcker föroreningar i samband med den miljötekniska undersökningen måste du informera miljö- och byggnadsförvaltningen. Det gäller för föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Detsamma gäller om du träffar på tjärasfalt, PCB-haltiga material, oljecisterner eller oljeförorening.

Vem har ansvaret för en förorening?

I miljöbalkens kapitel 10 anges de regler som gäller ansvaret för sanering (efterbehandling) av förorenade områden. Ansvarig för saneringen är i första hand den som bedriver eller som har bedrivit den verksamhet eller gjort en åtgärd som orsakat föroreningen. Ansvaret omfattar både det område som förorenats ursprungligen och det område som föroreningarna eventuellt har spridit sig till.

Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamheter eller fastighetsägare. Ansvarsfördelning är komplicerat och kan behöva utredas i varje enskilt fall.

Om du ska lägga ner en verksamhet som kan ha orsakat föroreningar i mark, vatten eller byggnader är det ditt ansvar att undersöka fastigheten.