Rymningen i södra Örsundsbro

Kartbild över centrala Örsundsbro. En blå cirkel pekar ut Rymningen på kartan.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Korsbacken Invest AB vill bygga 40-50 bostäder i olika storlekar i södra Örsundsbro.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det är tänkt att bli: Bostäder
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Rymningen 8:6 med flera

Om projektet

Det aktuella området omfattar cirka 10 000 kvadratmeter åkermark. För att undersöka om området är lämpligt för bostäder behöver en ny detaljplan tas fram.

Antagande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på tre remissrundor, så kallat samråd och granskning och sedan på en förnyad granskning på grund av ändringar av planförslaget som gjordes efter granskningen. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter, från samråd i en samrådredogörelse och från granskning i utlåtande.

Reviderat planförslag skickas till Kommunstyrelsen den 4 juni 2024 för antagande.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

För att förbättra utbudet av hyresbostäder i Örsundsbro har kommunen sedan tidigare beslutat om att anvisa aktuellt område för hyresbostäder.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd under september/oktober 2019. Inkomna yttranden från samrådsskedet finns sammanfattade och kommenterade i samrådredogörelsen. 

Planförslag reviderades efter samrådet med anledning av inkomna synpunkter och skickades ut för granskning under juli/augusti 2021. Inkomna yttranden från granskningsskedet finns sammanfattade och kommenterade i utlåtandet.

På grund av ändringar av planförslaget som gjordes med anledning av synpunkter som kommit in under granskningstiden har kommunen skickat förslag till detaljplan på en förnyad granskning. Yttranden som kommit in under förnyade granskningen finns sammanfattade och kommenterade i utlåtandet.

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Utredningar

Samrådshandlingar

Kontakt

Domagoj Lovas, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00