Ekudden

Kartbild som visar Ekudden. Ekudden-området är inringat med blå cirkel.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen undersöker möjligheten för boende att få bygga större bostäder och också skapa möjlighet att bygga nya bostäder i delar av Ekudden.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Större och nya bostäder
  • Markägare: Privatägt
  • Fastighetsbeteckning: Haga 2:55 med flera

Om projektet

Kommunen undersöker hur bebyggelsen i Ekudden kan få bättre förutsättningar för permanentboende. De bostäder som finns där i dag kan få bygga större och nya bostäder kan få byggas i delar av området. Kommunen undersöker om och hur det är möjligt.

Arbetet inleddes med att kommunen tog fram ett planprogram som fungerar som underlag till detaljplanen. Under arbetet med planprogrammet gjordes bland annat en naturvärdesinventering eftersom det finns värdefull natur i Ekudden. Området angränsar till Natura 2000-område och naturreservatet Haga ekbackar. Det som byggs ska utformas på ett sätt så att värdefull natur inte skadas och så att områdets karaktär kan tas tillvara.

I samband med detaljplanearbetet planerar kommunen att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området. Arbetet med va-utbyggnaden pågår i en separat process.

Det här händer just nu

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunfullmäktige tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemmöter nu alla inkomna synpunkter.

Handlingar

Kontakt

Planavdelningen
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00