Örsundsbroskolan

Foto på några av Örsundsbroskolans byggnader som de ser ut idag. Det är röda träbyggnader i två våningar. Mellan byggnaderna är det en asfalterad yta med några bänkar och en flaggstolpe.

Örsundsbroskolan ska delvis ersättas med nya byggnader.

Örsundsbroskolan har vuxit ur sina lokaler och planeras få nya lokaler hösten 2027. 

Fakta

  • Status: Förslag
  • Byggstart: Ej fastställt.
  • Klart: 2027
  • Vad det ska bli: Nya skollokaler med plats för fler elever och ny utemiljö
  • Vem som bygger: Entreprenör upphandlas i ett senare skede
  • Markägare: Enköpings kommun

Om projektet

Framtidens skola ska byggas för att kunna rymma elever i årskurserna F-9 liksom idag. Skollokalerna kommer enligt prognos vara färdiga tidigast år 2027. 

Varför vi gör det här

Örsundsbroskolan har idag nått sin kapacitet när det gäller hur många elever man kan ta emot och skulle behöva utökas för att rymma skoleleverna i ett växande samhälle. Samtidigt är flera av skolans byggnader i sämre skick. Det har därför utretts om man bör renovera alternativt riva och bygga nytt.

Det här händer just nu

På grund av det ekonomiska läget i kommunen 2023 genomfördes en utredning på uppdrag av politiken om huruvida projektet går att skjuta på. Detta då budgeten som beslutats inte längre var aktuell, på grund av höjda material och arbetskostnader. Utredningen pågick under hösten 2023 och beslut togs den 24 oktober i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade att investera i en ny grundskola och evakueringslokal i Örsundsbro för totalt 340 miljoner kronor. De beställer av tekniska nämnden att utföra investeringen så att skolan kan tas i bruk höstterminen 2027. 

Karta

Det här har hänt tidigare

Som en del i programhandlingsfasen så träffades arkitekter, landskapsarkitekter, personal från skolan och tjänstemän från kommunen i augusti 2022 för att bolla idéer kring det som planeras bli nya Örsundsbroskolan. I bilden nedan syns de arkitekter som är involverade i projektet.

Det beslut som utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i december 2021 innebär en kombination. Man beställer framtagandet av en programhandling med en skola för 760 elever (jämfört med dagens 535) där G-huset i dagens skola behålls eftersom det är i bäst skick. De nya byggnaderna ska uppföras i närheten av G-huset.