Grindvägen i Kolarvik

Kartbild över Kolarvik och Sjöängarna. En blå cirkel pekar ut Grindvägen i Kolarvik på kartan.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Kommunen kommer att se över byggrätterna för området. Arbetet görs parallellt med planering för att ansluta området Kolarvik till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Fakta

  • Status: Förslag
  • Vad det ska bli: Ändring av detaljplan
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Lidingby 7:7 med flera

Om projektet

Fritidshusområdet Kolarvik-Sjöängarna har i kommunens VA-plan fått hög prioritet, och utbyggnaden av VA-nätet i området är i full gång. Till följd av VA-planens utpekande tog VA-avdelningen fram ett projektdirektiv för utbyggnaden i Kolarvik-Sjöängarna tillsammans med bostadsfastigheterna längs Fageråsvägen.

I direktivet pekas på att det senare av områdena har en nyare detaljplan med större byggrätter. Däremot har fastigheterna inom Byggnadsplan 35 begränsade byggrätter, och i direktivet rekommenderas det att byggrätterna lämpligen bör utökas i samband med VA-projektet.

Byggrätten begränsades i Byggnadsplan 35 till en sammanlagd area på 120 m2 för huvudbyggnad och uthus, med högst en huvudbyggnad och ett uthus per fastighet. Denna nivå för byggrätter begränsades framförallt på grund av VA-situationen. Idag ser förutsättningarna annorlunda ut och därför behöver byggrätten i gällande detaljplan ses över och korrigeras.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter för Lidingby 7:7 m.fl. när det ansluts till det kommunala VA-nätet, samtidigt som områdets karaktär som fritidshusområde bevaras. I och med den aktuella VA-utbyggnaden anser kommunen att en byggnadsarea på 120 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för uthus är en mer lämplig byggrätt för området. Byggrätternas storlek har baserats på en analys av planområdets förutsättningar utifrån bland annat fastighetsstorlek, områdets karaktär, antalet fastigheter mm.

Granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan. För att få in synpunkter har kommunen skickat ut förslaget till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar på två remissrundor, så kallat samråd och granskning. Enköpings kommun har sammanställt och bemött alla inkomna synpunkter.

Vad händer nu?

Vid behov kommer kommunen ändra förslaget utifrån synpunkterna. Kommunstyrelsen tar sedan ställning till om planen ska antas.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2023-08-23 att inleda en planprocess för att ändra detaljplanen för Lidingby 7:7 m.fl.

Ändringsförslaget var under tiden 15 november 2023 – 13 december 2023 utsänt för samråd, och under tiden 25 april - 10 maj utsänt för granskning.

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Kontakt

Martin Eriksson, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se