Fastighet i Stenvreten

Kartbild över en del av Enköping stad. En blå cirkel pekar ut ett område på kartan.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Ändring av detaljplan för verksamhetstomt.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Utökad byggrätt för fastighet
  • Markägare: Enköpings kommun
  • Fastighetsbeteckning: Stenvreten 5:4

Om projektet

Den aktuella delen av fastigheten Stenvreten 5:4 har varit planlagd som verksamhetstomt sedan 2010. Kommunen äger marken men har för avsikt att sälja den.

Gällande detaljplanens utformning hade den som förutsättning att en ny fastighet skulle bildas tillsammans med del av grannfastigheten, något som inte varit möjligt att genomföra. En ny detaljplan behöver utformas så att den aktuella delen av Stenvreten 5:4 kan fungera som egen självständig fastighet med en egen tillfart från Granitgatan. Planprocessen kommer också att utreda möjligheten att utöka byggrätten för fastigheten.

Det här händer just nu

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark och exploateringsutskott beslutade 15 juni 2017 om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag och att skicka förslaget på samråd.

Handlingar

Kontakt

Amanda Andersson, planarkitekt
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00