Mällersta i norra Fjärdhundra

Kartbild över Fjärdhundra. Området Mällersta är inringat med en blå cirkel.

Den blåa inramningen markerar ungefärligt område för projektet. Copyright © Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan (2023)

Markägaren önskar möjlighet att bygga radhus och parhus.

Fakta

  • Status: Ska utredas
  • Vad det ska bli: Bostäder
  • Markägare: Privatägt
  • Fastighetsbeteckning: Mällersta 1:43

Om projektet

Markägaren har ansökt om att ändra detaljplanen för sin fastighet i norra Fjärdhundra. Sedan 2008 finns en detaljplan som tillåter att 21 stycken villor kan byggas i området. Istället för bara villor önskar markägaren möjlighet att bebygga området med mindre grupper av radhus eller parhus samt en rad med enbostadshus i anslutning till de villor som redan finns i närområdet. För att det ska vara möjligt behöver detaljplanen ändras.

Det här händer just nu

Kommunen kommer nu att arbeta fram ett förslag till detaljplan som ska skickas ut till berörda myndigheter, fastighetsägare och föreningar för samråd. Arbetet som görs mellan planbesked och samråd är den mest omfattande delen av planprocessen och kan därför ta lite tid. När kommunen har tagit fram ett förslag kommer det att finnas att ladda ner på den här sidan.

Planprocessen

  1. Planbesked

  2. Samråd

  3. Granskning

  4. Antagande

  5. Laga kraft

Läs mer om planprocessen

Karta

Det här har hänt tidigare

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott beslutade 2021-02-11 att inleda en planprocess för Mällersta 1:43.

Handlingar

Kontakt

Planavdelningen
E-post: detaljplan@enkoping.se
Telefon: 0171-62 50 00