Kokousmuistiinpanot

Yhteistyöryhmän

Enköpingin kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän (KFS) työjärjestys

1. Toimeksianto

Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoalue kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetun lain mukaan.

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpito (KFS) on Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien välinen foorumi neuvonpitoa ja molemminpuolista tiedonvaihtoa varten.

Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, jonka tarkoituksena on antaa kunnan ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuus vaikuttaa vähemmistöä koskeviin asioihin. Ryhmän tehtäviin sisältyy valmistella vähemmistöpoliittisiin toimiin varattujen taloudellisten voimavarojen käyttöä koskevia asioita.

Neuvonpitoryhmän on toimittava niin, että Enköpingin kunta kehittyy positiivisesti suomen kielen hallintoalueena. Erityisen tärkeää on keskustella asioista, jotka koskevat esikoulutoimintaa, vanhustenhuoltoa, nuorisoasioita ja kirjasto- ja muuta kulttuuritoimintaa.

2. Seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle

KFS:n puheenjohtaja raportoi kunnanhallitukselle KFS:n toiminnasta ja mahdollisuudesta täyttää toimeksiantonsa.

Työmuodot

3. Kokousten ajankohdat

Neuvonpitoryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa kalenterivuodessa. Puheenjohtaja päättää kokouspäivämääristä kalenterivuosittain ja ilmoittaa niistä toisille jäsenille jokaisen kalenterivuoden lähetessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos KFSn puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yli puolet KFS: n jäsenistä vaativat sitä.

4. Korvaus

KFS:n jäsenet ja sijaiset saavat palkkion kokouksiin osallistumisesta, kunnan luottamushenkilöitä koskevien sääntöjen mukaisesti.

5. Sijaisten palvelus ja läsnäolo-oikeus

Sijaiset, jotka edustavat Enköpingin kuntaa, palvelevat kunnanvaltuuston kunnan lautakuntia varten vahvistaman koollekutsumisjärjestyksen mukaan.

Ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavat sijaiset palvelevat sen järjestyksen mukaan, johon kunnanhallitus on heidät valinnut. Kunnanhallitus voi vaaleissa päättää toisesta toimijärjestyksestä, esimerkiksi henkilökohtaisista sijaisista.

Sijaiset voivat ainoastaan palvella ryhmää edustavan jäsenen sijasta.

Sijaisilla, jotka eivät palvele, on oikeus osallistua neuvotteluihin, mutta ei KFS: n esittämiin kannanottoihin. KFS:n kokoukset ovat yleisölle avoimia, ellei KFS toisin ilmoita.

6. Kokoonpano

KFS koostuu seitsemästä jäsenestä ja seitsemästa sijaisesta. Jäsenistä ja sijaisista päättää kunnanhallitus kunnan poliittisen organisaation ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön antamien nimeämisten jälkeen.

Nimeämiset tapahtuvat seuraavasti:

Kunnanhallitus valitsee itse kolme jäsentä ja kolme sijaista, joiden on edustettava Enköpingin kuntaa. Yksi jäsenistä on valittava kunnanhallituksen työvaliokunnan jäsenten joukosta, ensisijaisesti kunnanneuvos. Tämä jäsen valitaan myös KFS:n puheenjohtajaksi.

Toisten edustajien valinnassa poliittiseen organisaatioon kunnanhallituksen on ensisijaisesti pyrittävä saamaan edustus koululautakunnan työvaliokunnasta, hoito- ja hoivalautakunnan työvaliokunnasta, sekä elämyslautakunnan työvaliokunnasta.

Enköpingin kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön on nimettävä neljä jäsentä. Jäsenten tehtävänä on edistää ruotsinsuomalaisten toimintaa ja/tai valvoa, että heidän oikeuksistaan huolehditaan. Vaalikelpoisuuteen vaaditaan, että nimetty henkilö on väestökirjoilla Enköpingin kunnassa.

Jos ruotsinsuomalainen vähemmistö on valinnut useampia henkilöitä kuin KFS: ssä on paikkoja, kunnanhallituksen on pyrittävä saavuttamaan tasaväkinen edustus iän, sukupuolen ja maantieteellisen asuinpaikan suhteen.

Puheenjohtajiston valmistelu

Jokaisen neuvoston kokouksen edellä on pidettävä puheenjohtajiston valmistelu. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on osallistuttava puheenjohtajiston valmisteluun.

6b. Eläkeläisneuvoston lisäjäsen

KFS nimittää yhden ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavan jäsenen kunnan eläkeläisneuvoston (KPR) lisäjäseneksi. Lopullisen päätöksen lisäjäsenestä KPR:ään tekee kunnanhallitus.

7. Puheenjohtaja

Kunnanhallitus nimittää puheenjohtajan, neuvosto valitsee itse varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja valitaan ruotsinsuomalaista vähemmistöä edustavien jäsenten joukosta.

8. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sijaiset

Ellei puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen tai osaan kokousta, neuvonpitoryhmässä pisimpään palvelleen kunnan edustajan on hoidettava puheenjohtajan tehtävät. Jos useampi edustaja on palvellut yhtä kauan, vanhin jäsen hoitaa puheenjohtajan tehtävät.

Jos puheenjohtaja sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi pitkään aikaan ei voi suorittaa tehtävää, kunnanhallitus saa nimittää toisen jäsenen puheenjohtajan sijaiseksi. Sijainen suorittaa kaikki puheenjohtajan toimeksiantoon kuuluvat tehtävät.

9. Mandaattiaika

KFS:n mandaattijakso on sama kuin kunnanhallituksen mandaattijakso.

10. Esteen sattuessa

Jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä sijaiselleen.

11. Kutsu

Puheenjohtaja vastaa siitä, että neuvoston jäsenille ja sijaisille lähetetään kirjallinen kutsu ja esityslista viimeistään kuusi viikonpäivää ennen kokousta.

Kutsussa on oltava luettelo kunnanhallituksen ja lautakuntien asioista, jotka koskettavat neuvoston toimeksiantoaluetta.

12. Kokousmuistiinpanot

Neuvonpitoryhmän kokouksissa kokousmuistinpanot on tehtävä ruotsiksi, jotka sitten käännätetään suomeksi. Kokousmuistiinpanoista on käytävä ilmi ketkä jäsenet, sijaiset ja muut erityisesti kutsutut henkilöt ovat osallistuneet kokoukseen.

Kokouksen puheenjohtajan ja tarkastavan jäsenen ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä on tarkastettava kokousmuistiinpanot jokaisessa kokouksessa. Tarkastetut kokousmuistiinpanot on lähetettävä kaikille jäsenille ja sijaisille. Sihteeristö vastaa siitä, että kokousmuistiinpanot säilytetään kunnanhallituksessa.

13. Määräysten ym. kuulutukset ja ilmoitukset

Kokousmuistiinpanoista lähetetään ote lautakunnille, yhtiöille ja muille toimijoille, joita KFS: n lausunnot koskevat.

14. Sihteeristö

Kunnanjohtotoimisto vastaa neuvonpitoryhmän virkamiestuesta.

Tämä työjärjestys astuu voimaan 16. helmikuuta 2016.

Kokousmuistiinpanot 18. helmikuuta 2021

 • Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta
 • Aika: Torstai 18. helmikuuta 2021 klo 17.30 – 19.30
 • Paikka: Linbanegatan 12 ja Skype

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta,
 • Tarja Cucevic-Björkenö, Kunnanjohtohallinto
 • Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo
 • Leena Määttä, Suomi-seura Sampo

Skypessä

 • Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen,
 • Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta
 • Joonas Koistinen, ruotsinsuomalainen
 • Anja Johansson, ruotsinsuomalainen
 • Niina Ishanin Hällstrand, Koulutushallinto
 • Sofia Lindstedt, Elämyshallinto

Estyneet

 • Markku Välilä, ruotsinsuomalainen
 • Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen
 • Rebecca Berell (S)
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Kutsuvieras

Frida Eriksson, Enöglan esikoulun johtaja sekä Enköpingin avoimen esikoulun ja perhekeskuksen johtaja, kertoo työstö Enöglan esikoulussa ja suomenkielisessä ryhmässä. Frida näyttää kuvaesityksen, joka oheistetaan.

Frida kertoo, että Koulutushallinnolla on tarkoitus tehdä selvitys suomen kielen tuntien lisäämisestä, tämä on muun muassa neuvonpitoryhmän koulutushallinnolle laatiman kirjeen ansiota (Koulutushallinnolle esitetty pyyntö, jonka mukaan on tärkeää lisätä tuntimäärää suomenkielisellä esikouluosastolla). Fridalla on suuria toiveita suomen kielen tuntimäärän lisäyksestä vuonna 2022.

Enöglan esikoulun suomenkieliset pedagogit tekevät parhaansa, Niina käyttää paljon suomen kieltä työpäivän aikana, lukee suomalaisia kirjoja ja laulaa suomalaisia lauluja kaikkien lasten kanssa, myös muunkieliset lapset osallistuvat toimintaan.

Johannan mielestä suomenkielistä esikoulua/ryhmää pitäisi markkinoida paremmin. Frida kertoo, että suomenkielisestä ryhmästä paikan haluavat lapset saavat paikan, paikkaa ei koskaan ole tarvinnut jonottaa ja toivomukset suomenkieliseen ryhmään pääsemisestä asetetaan etusijalle.

Yksi ehdotus on, että suomenkielistä ryhmää tuodaan näkyville ennen koulun alkamista syksyllä, jotta useampi vanhempi kiinnostuisi hakemaan lapselleen paikan Enöglan esikoulusta.

Taloudellinen tilitys tuloksesta ajalta tammikuu – joulukuu 2020

Taloudellinen tilitys vuodelta 2020 on lähetetty kutsun yhteydessä. Valtionapua ei ole käytetty kokonaisuudessaan, koska kaikkea toimintaa ei ole voitu pitää käynnissä tai järjestää pandemian vuoksi.

Monet aktiviteetit on valitettavasti jouduttu peruuttamaan. Selvitys laitetaan asiakirjoihin.

Ehdotuksia aktiviteeteista vuonna 2021

Parille kymmenelle ruotsinsuomalaiselle, jotka osallistuvat suomen kielen parissa tehtävään työhön kunnassamme, on lähetetty kysely siitä, miten kunnassamme tulee toimia suomen kielen edistämiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2021. Suomen kieli esikoulussa ja esikoululuokassa on priorisoitu kysymys.

Ehdotukset vuoden 2021 valtionavustuksen käytöstä on lähetetty kokouskutsun yhteydessä

 • Suomen tuntien lisääminen esikoulussa
 • Arkisuomen kurssi Skypen kautta
 • Nuoriso-ohjaajakoulutus
 • Opintopiiri, Anja jatkaa sitä suomenkielisten seniorien kanssa.
 • Digitaaliset kokoukset hoivakodeissa – kulttuuri hoito- ja hoivakodeissa
 • Toivomukset suomenkielisten kohtaamispaikasta Kryddgårdenissa
 • Digitaaliset vuoropuhelut
 • Koota valmiiksi suomalainen reseptikirja, jota on pantu koipussiin.
 • Äidinkielentuki esikoululuokassa.
 • Kokouksen aikana ehdotetaan suomalaisen laulukuoron perustamista.

Esikoulu – Niina

Niina kertoo, että keväällä keskeiset teemat ovat luonto ja ympäristö sekä tekniikka, kompostointi ja viljely. He ovat luoneet aulakirjaston, jossa lapset voivat lainata kirjoja, pelejä ja askartelutarvikkeita.

Kulttuuri - Sofia Lindstedt

Sofia kertoo, että keväällä ei järjestetä fyysisiä aktiviteetteja, kaikki suunniteltava toiminta on digitaalista, kuten kansallispäivän vietto, urheilu ja pääsiäisloman aktiviteetit. Taidekävelyt ulkoympäristössä.

Kulttuuria hoito- ja hoiva-alalla voidaan kääntää suomen kielelle, kuten esimerkiksi ulkoilmakonsertti Kungsgårdenin pihalla. Taidekassit ovat myös yksi ehdotus. Kirjastot ovat avoinna joiltakin osin ja niille voi aina jättää ehdotuksia kirjojen ja videoiden hankinnasta.

Tietoa

Kunnanvaltuusto Rolf kertoo, että kunnanvaltuuston kokoukset pidetään täysin digitaalisesti, syynä tähän on tietysti tartunnan leviäminen, mutta demokraattiset prosessit on pidettävä käynnissä.

Asia kokouksessa – lautakuntien vuosisuunnitelmat.

Kunnanhallitus Ulrika tiedottaa kunnanhallituksen viimeisimmistä asioista: Valtatie 55, Kunnantalo, vuosikertomus. ”Urheiluvälinepankki” – Elämyshallinto tulee harjoittamaan urheiluvälineiden lainaustoimintaa.

KPR

Anja, joka on KPR:n edustaja, kertoo, että eläkeläisneuvostolta on pyydetty lausuntoa Enköpingin kunnan Hoito- ja hoivamaksuista ja -taksoista. Eläkeläisneuvosto sai myös viime kokouksessa Mattias Alsiöltä, Region Uppsalan ja Enköpingin kunnan lähihoitostrategilta, tietoa ”Strategiasta lähihoitoyhteistyölle vuosina 2021-2023” Mattias Alsiön esitelmä oheistetaan kokouksen muistiinpanoihin.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että Suomi-seuralla ei ole ollut mitään toimintaa. Toivomuksena on, että syksyllä voidaan käynnistää opintopiirejä, kuten kudonta- ja Kalevalapiirit. Ulrika tiedottaa, että yhdistykset, joilla on taloudellisia huolia, voivat toivottavasti myös tänä vuonna hakea avustusta (Koronatukea) kunnalta.

Lapset ja nuoret

Johanna toivoo, että nuoriso-ohjaajakoulutus on voitu käynnistää syksyyn mennessä.

Avustushakemukset

Jorma Keskitalolta, kirjan ”Unelmia ja piparjuurta” projektinjohtajalta, on saatu hakemus avustuksesta mainoskustannuksissa. Hakemus on peruutettu, koska kirja on myyty muun muassa Enköpingin kunnalle ja hankkeeseen on siten saatu varoja tulevia kirjoitushankkeita varten.

Muut asiat

Kirjalanseeraus – Enköpingin ruotsinsuomalaisten yhdessä projektinjohtaja Jorma Keskitalon kanssa kirjoittamat tarinat on nyt koottu kirjaksi ”Unelmia ja piparjuurta” (Drömmar och pepparrot). Juhlimme tämän kirjan lanseerausta ruotsinsuomalaisten päivänä 24. helmikuuta Facebookissa, kunnan verkkosivuilla ja helmikuun uutiskirjeessä.

Joulukuun uutiskirjeen kartoituksessa saatiin 2 vastausta. Uusimme kyselyn helmikuun ja maaliskuun uutiskirjeessä ja toivottavasti saamme enemmän vastauksia.

Taloudellinen selvitys vuoden 2020 valtionavustuksen käytöstä on jätetty Tukholman lääninhallitukselle 15. helmikuuta.

Joonas Koistinen eroaa tehtävästään ruotsinsuomalaisten edustajana neuvonpitotyhmässä varusmiespalveluksen vuoksi. Neuvonpitoryhmään tarvitsee nimittää uusi edustaja.

Tuomme ruotsinsuomalaisten päivän 24. helmikuuta näkyvästi esille myös tänä vuonna kunnan verkkosivuilla ja Facebookissa.

Ruotsinsuomalaisten päivää 24. helmikuuta vietetään myös esikoulussa ja sitä juhlistetaan kunnan yhteyskeskuksessa ja kirjastoissa.

Adéle de Ward, Kungsgårdenin hoivakodin ja suomalaisen osaston päällikkö, kutsutaan kutsuvieraaksi kokoukseen.

KFS:n kokouspäivät 2021

 • 20. toukokuuta
 • 23. syyskuuta
 • 18. marraskuuta

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää päivän kokouksen ja kiittää kaikkia osallistujia.

Pöytäkirja tarkastetaan

Ulrika Ornbrant, puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja

Tarja Cucevic Björkenö, koordinaattori/sihteeri

Kokousmuistiinpanot 20. toukokuuta 2021

Kokousmuistiinpanot 20. toukokuuta 2021

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

Aika: Torstai 20. toukokuuta 2021 klo 17.30- 19.30

Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta,
 • Tarja Cucevic-Björkenö, koordinaattori Kunnanjohtohallinto
 • Leena Määttä, Suomi-seura Sampo
 • Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo
 • Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta
 • Anja Johansson, ruotsinsuomalainen
 • Niina lshanin Hällstrand, Koulutushallinto
 • Frida Eriksson, Koulutushallinto

Estyneet

 • Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta
 • Markku Välilä, ruotsinsuomalainen
 • Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen
 • Rebecca Berell (S) Enköpingin kunta
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Joonas Koistinen, ruotsinsuomalainen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Kutsuvieras

Adéle de Waard, Kungsgårdenin hoivakodin ja suomalaisen osaston päällikkö.

Kungsgårdenissa on 51 paikkaa. Adéle kertoo, että nyt pandemian aikana on ollut hiljaista. Hän on etsinyt suomea puhuvaa sairaanhoitajaa, mutta ei ole onnistunut löytämään ketään, sen sijaan Åsundagårdenissa työskentelevät hoitajat siirtyvät Kungsgårdeniin, kun Åsundagårdenin hoito- ja hoivakodin toiminta lakkautetaan. Suomalaisen osaston hoitohenkilökunnasta on nykyisin 90% suomenkielisiä. Kesällä myös kesäsijaiset tulevat olemaan suomenkielisiä. Adéle on myös etsinyt saunaisäntää ja ollut sen vuoksi yhteydessä Suomi-seuraan.

Hoitoapulaiset ja alihoitajat vastaavat aktiviteeteista, koska kunnalla ei ole aktiviteettiohjaajaa hoito- ja hoivakodeissa. Suomalaisella osastolla on 11 paikkaa ja kaikki asukkaat ovat suomenkielisiä.

Kungsgårdenissa asuu kaikkiaan 15 suomenkielistä. Suomalaiselta osastolta paikan haluaville on sisäinen jono.

Osastolla on oma kokki, joka valmistaa suomalaista ruokaa ja osastolla noudatetaan suomalaisia perinteitä ja suomalaista ruokakulttuuria.

Osastolle on ostettu kaiuttimet musiikkia ja tanssia varten sekä Äly-TV suomalaisia elokuvia varten.

He kaipaavat, kuten toisetkin, yhteyksiä ulkopuoliseen yhteisöön, mahdollisuutta kutsua musiikkiryhmiä, kirkon toimintaa, kaikki on nyt kuitenkin tauolla.

Taloudellinen selvitys tuloksesta ajalta tammikuu - huhtikuu 2021

Taloudellinen tilitys on lähetetty kutsun yhteydessä. Valtionapua ei ole käytetty kokonaisuudessaan, koska kaikkea toimintaa ei voitu pitää käynnissä tai järjestää pandemian aikana. Selvitys merkitään tiedoksi.

Tietoa

Tarja tiedottaa uutiskirjeessä tehdyn kyselyn "Kysely suomen kielestä Enköpingin kunnassa" tuloksista.

Kysely osoittaa, että useimpien mielestä Enköpingin kunnan tulee priorisoida suomen kielen osalta ensinnäkin äidinkieltä ja sen jälkeen vanhustenhuoltoa ja esikoulua.

Monen mielestä kunnan tulee myös priorisoida suomalaisten kirjojen ja filmien saatavuutta kunnan kirjastoista sekä suomen kielen taitoa henkilöstön keskuudessa. Koko kyselyn tuloksen näkee kuviosta, katso liite.

Tarja kertoo edelleen kunnan suomalaisilla sivuilla kävijöistä, katso tulos alempaa,

Viimeisin vuosi: 18. maaliskuuta 2020 – 18. maaliskuuta 2021

Aloitussivu/Koronatietoa: 414 sivunäyttöä

Viimeisimmät 30 päivää: 17. helmikuuta 2021 – 18. maaliskuuta 2021

Aloitussivu/Koronatietoa: 38 sivunäyttöä

Enköpingin suomen kielen hallintoaluekunta jakaa myös tänä vuonna stipendin kahdelle 9. vuosikurssin päättävälle oppilaalle kannustaakseen oppilaita opiskelemaan suomea peruskoulussa ja tuodakseen näkyville sitä, että kunta on suomen kielen hallintoaluetta.

Esikoulu

Frida kertoo, että suomenkielisten tuntien määrää on lisätty osastolla. Suomea puhutaan/opiskellaan 3 päivänä viikossa ja myös muulloin pedagogit puhuvat suomea suomenkielisten lasten kanssa. Kesällä osastoilla, joilla on suomenkielisiä lapsia, tulee olemaan 3 suomenkielistä pedagogia.

Levittääksemme tietoa suomalaisesta osastosta useamman vanhemman keskuuteen, aiomme markkinoida osastoa syksympänä.

Niina kertoo suomalaiselta osastolta, että kevään aikana on keskitytty luontoon, ympäristöön ja tekniikkaan, kompostointiin ja maasta pöytään-viljelyyn. Kestävä kehitys on myös ollut yksi teema, kuten valojen sammuttaminen, olla tuhlaamatta energiaa, jätteenlajittelu, hyönteishotellit ym.

Hoito ja hoiva

Edustaja puuttuu

Kulttuuri

Sofia Lindstedt ilmoitti, että hänellä ei ole mahdollisuutta osallistua kokoukseen.

Kunnanvaltuusto

Rolf kertoo, että kunnanvaltuuston asiat oli jaettu jaksoihin. 1. jakso sisälsi tietoa Enköpingin elinkeinoelämästä. 2. jakso sisälsi kansalaisehdotuksia, tilintarkastusraportin ja sen, että kunnanhallitus tulee käsittelemään sponsoroinnin, mikä on aikaisemmin ollut elämyshallinnon tehtävä. 3, jakso sisälsi yleisen poliittisen keskustelun koulusta läntisessä kaupunginosassa.

Kunnanhallitus

Ulrika tiedottaa viimeisimmästä kunnanhallituksen kokouksesta, jossa asialistalla oli osavuosikatsaus, kaikkien lautakuntien vuosisuunnitelmat. Vuoden kokoukset Ydinkeskustan luomisesta ”Eläväksi keskustaksi” oli suunniteltu suurkokouksiksi, mutta ne järjestetään sen sijaan digitaalisina. Lue lisätiedot alla olevan linkin kautta

Koronatuki - Ulrika tiedottaa, että peruutusmaksu poistetaan elokuulle saakka. Ulrika kertoo, että elämyshallinto tulee arvioimaan aikaisemmin käyttöön otetun yhdistystukijärjestelmän toimivuuden, ja yhdistykset tulevat saamaan mahdollisuuden esittää mielipiteitä.

KPR

Anja, KPR:n edustaja, kertoo eläkeläisneuvoston toukokuisesta kokouksesta. Kansallisessa kotipalvelun laadun tutkimuksessa Enköping sijoittuu arvosteluasteikon puoliväliin kotipalveluun tyytyväisyydessä.

Nyt hoivakodeissa on eri puolilla kuntaa yhteensä 30 vapaata paikkaa.

On ilahduttavaa, että Gläntan-hoivakodissa Fjärdhundrassa ei ole ollut yhtään koronatapausta. Turva-asumista suunnitellaan Älvdanseniin ja Åsundagårdeniin Hummelstassa.

Tohtori Wahlund avasi toukokuussa seniorineuvolan, terveyskeskuksen 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille senioreille. Sairaalan terveyskeskukseen tulee myös seniorineuvola.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että Suomi-seura järjesti 1. toukokuuta ulkona rajoitetulle määrälle osanottajia vapun viettoa, ohjelmassa oli grillausta, simaa ja munkkeja.

Keilarataa suunnitellaan. Toivomuksena on, että enemmän nuoria osallistuisi seuran toimintaan.

Johanna osallistui Region Uppsalan kutsuvieraana Uppsalan läänin ruotsinsuomalaisten kanssa käymään neuvonpitoon suomalaisesta kulttuurista. Hän totesi kokouksessa, että osallistujat kaikista kunnista kertoivat samoista vaikeuksista nuorille järjestettävissä eri toimintamuodoissa. Johanna ilmoitti vastuuhenkilölle, että hän osallistuu mielellään myös jatkossa Region Uppsalan neuvonpitokokouksiin.

Muut asiat

Suomenkielinen uutiskirje sisältää suomennettua koronainformaatiota, katso myös kunnan suomenkieliset sivut.

Ehdotuksia aktiviteeteista:

Kirjojen ostaminen syksyn lukulomaa edeltävästi.

Kesäleiri lapsille ja nuorille yhdessä isovanhempien kanssa

Ulkoilmakonsertti Kungsgårdenin puutarhassa

Suomalaiseen kulttuuriin liittyvien leikkikalujen ja pelien ostaminen esikouluun ja peruskouluun.

Kuninkaallisella kirjastolla (KB) on toimeksianto kehittää resurssikirjastot maan kansallisille vähemmistöille. Suomen instituutin kirjastosta tulee suomen kielen resurssikirjasto. Suomen instituutti kutsui ruotsinsuomalaisia kokouksiin kuullakseen heidän mielipiteensä ja saadakseen kuvan heidän kirjaston käytöstään ja heidän tarpeistaan kirjaston käyttäjänä.

Hallituksen toimeksianto Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitokselle (Institutet för språk och folkminnen, lsof) on kehittää edelleen viranomaisen ehdotuksia toimintaohjelmaksi kansallisten vähemmistökielten säilyttämiselle. Hallituksen lakiesityksessä vahvistetusta vähemmistöpolitiikasta todetaan muun muassa, että toimiva kielen ja kulttuurin välittyminen sukupolvelta toiselle on keskeinen vähemmistöpoliittinen tehtävä.

Anja tiedustelee vastausta kunnanhallitukselle lähetetyille seniorineuvontaa koskeville kansalaisehdotuksille, joihin hän ei vielä ole saanut vastausta.

Tätä seurasi keskustelu siitä, miten voidaan tavoittaa useampia suomenkielisiä yksinäisiä ikäihmisiä. Ihmisiä, joilla ei ole tietokonetta tai jotka eivät osaa käyttää sitä saadakseen tietoa internetistä ja lukeakseen suomenkielisen uutiskirjeen. Ennen pandemiaa järjestettiin suomenkielisiä tiedottavia torstaitapaamisia, joihin osallistui useita ikäihmisiä, ja toivottavasti nämä tapaamiset voidaan aloittaa taas syksyllä.

Vapaaehtoistyöntekijänä toimivan suomea puhuvan Aila Nylundsin voi tavoittaa puhelimitse. Kunnan yhteyskeskuksessa on myös suomea puhuva työntekijä. Kunnalla on joitakin suomea puhuvia työntekijöitä, jotka haluavat antaa tietoa suomen kielellä, ja puhelut heille kytketään kunnan yhteyskeskuksen kautta. Neuvonpidon edustajilla on tässä tärkeä tehtävä, koska heillä on tuntemusta ja tietoa suomen kieleen liittyvistä asioista Enköpingissä, kuten esimerkiksi Johannalla, joka välittää tietoa Suomi-seurassa. Mutta tämä ei korvaa suomenkielistä seniorineuvojaa.

Turva-asumisen suunnitteluprosessia ajatellen on tärkeää, että me osallistumme prosessiin ja esitämme toivomuksia siitä, että suomenkielisille on myös oltava palvelua ja kohtaamispaikka.

Toivottavasti voimme taas käynnistää suomenkieliset aktiviteetit, esimerkiksi elokuvanäytökset, kun uudet rajoitukset tulevat voimaan 1. kesäkuuta.

Seuraava kokous pidetään 23. syyskuuta 2021.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja haluaa korostaa positiivisina asioina, että kunnalla on suomalainen hoivaosasto ja suomenkielistä henkilökuntaa Kungsgårdenin hoivakodissa ja että Enöglan esikoulun suomalaisella osastolla jatketaan kehitystyötä lisäämällä suomenkielisiä tunteja, koska he toivovat saavansa lisää suomenkielisiä lapsia osastolle.

Ulrika päättää kokouksen toivottamalla kaikille oikein hyvää kesää.

Pöytäkirja tarkastetaan:

Ulrika Ornbrant, puheenjohtaja

Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja

Tarja Cucevic Björkenö, koordinaattori/sihteeri

Kokousmuistiinpanot 23. syyskuuta 2021

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

Aika: Torstai 23. syyskuuta 2021 klo 17.30 – 19.30

Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C), puheenkjohtaja, Enköpingin kunta,
 • Johanna Hongisto Grundström , varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen
 • Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta
 • Leena Määttä, Suomi-seura Sampo
 • Sirkka Prittinen , Suomi-seura Sampo
 • Anja Johansson, ruotsinsuomalainen
 • Markku Välilä, ruotsinsuomalainen
 • Niina Ishanin Hällstrand, Koulutushallinto
 • Marja Järvinen, Koulutushallinto
 • Frida Eriksson, Koulutushallinto
 • Tarja Cucevic-Björkenö, koordinaattori Kunnanjohtohallinto
 • Estyneet
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Rebecca Berell (S) Enköpingin kunta
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Joonas Koistinen, ruotsinsuomalainen
 • Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Taloudellinen selvitys tuloksesta ajalta tammikuu – elokuu 2021

Taloudellinen tilitys on lähetetty kutsun yhdessä. Valtionapua ei ole käytetty kokonaisuudessaan, koska kaikkea toimintaa ei ole voitu pitää käynnissä tai järjestää pandemian vuoksi.

Selvitys merkitään tiedoksi.

Tietoa

Tarja tiedottaa syksyn aikana järjestettäväksi ehdotetusta toiminnasta, kuten yhteistyössä Vuxenskola-opintoliiton kanssa järjestettävästä suomalaista keittokirjapiiristä ja NBV:n arkisuomen verkkokurssista. Terveyskylvyt on jo aloitettu. Teematapaamisia senioreille yhteistyössä Vuxenskolanin kanssa on ehdotettu. Johanna kertoo yhteistyössä NBV-opintoliiton kanssa käynnistämästään nuoriso-ohjaajapiiristä, että se käynnistyy taas 22. marraskuuta. Siitä ilmoitetaan paikallislehdessä ja julisteissa ja toivomuksena on, että nuoria ilmoittautuu opintopiiriin. Tavoitteena on toteuttaa aktiviteetteja ruotsinsuomalaisille nuorille.

Esikoulu

Marja Järvinen kertoo, että hän on suomenkielinen pedagogi esikoulussa yhdessä Niinan kanssa. Suomalaisella osastolla on kesän aikana ollut paljon ulkoaktiviteetteja luontoon ja kierrätykseen liittyen.

Frida kertoo edelleen, että he ovat lisänneet suomen kielen tuntimäärää suomalaisella osastolla ja toivotaan, että osastolle tulee lisää suomalaisia lapsia. Nykyisin osastolla on 5 lasta. Toivomuksena on, että syksyllä (kun rajoituksia vähennetään) voidaan käynnistää suomalainen avoin esikoulu Enöglan esikoulussa ja ehkä lisää lapsia voidaan houkutella sieltä suomalaiselle osastolle.

Hoito ja hoiva

Edustaja puuttuu.

Kulttuuri

Tarja kertoo, että syksyn aikana toivottavasti voidaan esittää suomalainen elokuva. Johanna kyselee aikaisemmin kulttuurisihteerin johdolla pidetyistä kokouksista, joiden teemana oli suomalainen kulttuuri. Toivomme, että näitä viiteryhmäkokouksia voidaan taas pitää, kun rajoitukset vähenevät. Tarja ilmoittaa myös, että ehdotuksia suomalaisista elokuvista otetaan mielellään vastaan.

Yhteistyö Håbon kunnan kanssa suomaliseen kulttuuriin liittyen voisi mahdollistaa suuremman tarjonnan.

Suomalainen kirjapiiri käynnistyy Jorma Keskitalon johdolla.

Tarja kertoo myös, että Ruotsinsuomalaisia messuja suunnitellaan taas pidettäviksi helmikuussa 2022 ruotsinsuomalaisten päivänä kirjastossa.

Olemme saaneet koulutushallinnolta vastauksen kirjelmäämme, joka koski suomenkielisten tuntien lisäämistä, tämä vastaus on myös oheistettu tämän kokoukseen kutsuun.

Ote kirjelmästä:

”Koulutushallinto on samaa mieltä suomen kielen neuvonpitoryhmän kanssa siitä, että koska suomi on vähemmistökieli ja lisäksi Enköpingin kunta on suomen kielen hallintoaluetta, kunnan tulee edistää lapsen oikeutta omaan äidinkieleensä. Esikoululla on kolme suomea puhuvaa pedagogia. Nämä pedagogit työskentelevät eri ryhmissä, joissa on suomea puhuvia lapsia, joten lapset saavat ottaa osaa suomen- ja ruotsinkieliseen toimintaan suurimman osan päivästä. Tämän lisäksi on suomenkielinen ryhmä, joka kokoontuu useamman kerran viikossa ja saa opetusta suomen kielessä.”

Esikoululuokka – valitettavasti meillä ei ole suomenkielistä äidinkielentukea esikoululuokassa, mikä on erittäin ikävää, koska lapset jäävät vaille suomen kielen opetusta esikoulun ja peruskoulun välisen yhden vuoden aikana.

Peruskoulu on aikaisempina vuosina tarjonnut suomen kielessä äidinkielenopetusta esikoululuokassa, koska suomenopettajat ovat sisällyttäneet esikoululuokkien oppilaat peruskoulun oppilaiden äidinkielenopetukseen. Syksystä 2018 lähtien kouluvelvollisuus alkaa siitä vuodesta, jonka aikana lapsi täyttää kuusi vuotta.

Me ihmettelemme, mikä nykyisin estää toimimasta samoin, voimmeko tehdä jotakin asian hyväksi?

Päätämme, että Tarja saa tehtäväkseen kirjoittaa tästä asiasta kirjeen koulutushallinnolle ja myös kutsua äidinkielestä vastaavan seuraavaan kokoukseen 18. marraskuuta.

Kunnanhallitus

Ulrika tiedottaa Enköpingin kasvusta, monista muutoksista ja monista käynnissä olevista rakennushankkeista. Asemakaavoista, joissa osoitetaan, miten kunta kasvaa kaupunkialueella ja maaseudulla. Ulrika kehottaa meitä seuraamaan tilannetta kunnan kotisivulta kohdasta Enköping växer, katso linkistä:

Kysymys siitä, miten me suomen kielen hallintoalueella voimme esittää kysymyksiämme suomenkielisestä turva-asumisesta/hoivakotiasumisesta on erittäin tärkeä kuntamme tulevalle ikääntyneelle suomenkieliselle väestölle. Ulrika ottaa yhteyttä Enköpingissä ajankohtaisiin rakennusyhtiöihin saadakseen tarkemmat yhteystiedot.

Tarja ilmoittaa, että meillä on kaksi suomenopettajaa lukiossa, Tarja Hellberg ja Sari Eklund, jotka antavat vuorotellen opetusta suomen kielessä Westerlundska gymnasiet-lukiossa.

Lokakuun uutiskirjeessä tullaan kertomaan äidinkielestä ja oppilaista, jotka opiskelevat suomea peruskoulussa.

Tarja kertoo myös, että Ruotsin Radion suomenkielinen toimitus Sveriges Radio finska otti viime kesänä yhteyttä ja halusi tehdä lähetyksen, jossa kerrottiin suomalaisesta koivusta, jonka Enköpingin kunta istutti Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Markku Välilä tapasi reportteri Liisa Talosen ja lähetys on kuunneltavissa SVR finskan verkkosivustolla ja luettavissa syyskuun suomenkielisestä uutiskirjeestä.

KPR

Anja, KPR:n edustaja, kertoo eläkeläisneuvoston syyskuisesta kokouksesta.

Kokouksessa annettiin tietoa kunnan eri rakennussuunnitelmista.

Yksityisillä toimijoilla Attendo ja Allas vård och omsorg on kokonaisvastuu muun muassa omien sairaanhoitajien saatavuudesta vuorokauden ympäri syyskuusta alkaen.

Ne Kryddgårdenin toimitilat, jotka ovat eläkeläisyhdistysten käytettävissä, siirtyvät osittain kotipalvelulle. Kryddgårdenin toimitilojen saatavuus suomenkielisiin teematapaamisiin (kunkin kuukauden viimeinen torstai) on yhä ajankohtainen asia. Eläkeläisjärjestöt ja hoito- ja erityishallinto tulevat käymään keskustelua asiasta. Lisätietoa annetaan rajoitusten vähentyessä.

Anja kertoi edelleen, että eläkeläisneuvoston kokouksessa otettiin esille, että on tärkeää saada jo varhaisessa vaiheessa osallistua turva-asumista ja hoitokotiasumista koskevien rakennussuunnitelmien laatimisprosessiin.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että petankirataa käytetään kesällä. Tarja lisää, että petankiradan rakentaminen on Suomi-seuran taholta hyvä aloite, joka mahdollistaa ulkoilun ja sosiaalisen yhdessäolon.

Niina haluaa käyttää tilaisuutta hyväkseen kiittääkseen Suomi-seuraa niistä hienoista kirjoista ja leluista, jotka seura on lahjoittanut Enöglan esikoulun suomalaiselle osastolle.

Viiteryhmä - seniorit

Markku haluaa sitä, miten tärkeää on huomioida kaikki kunnan suomenkieliset ikäihmiset. Monet 60- ja 70-luvulla Enköpingiin työn perässä tulleet alkavat ikääntyä ja tarvitsevat turvallisen asunnon, jossa saa suomenkielistä palvelua ja mahdollisuuden yhdessäoloon toisten kanssa.

Viiteryhmältä ja neuvonpitoryhmältä puuttuu hoito- ja erityishuoltohallintoedustaja.

Nykyisin kokoontuu viiteryhmä seniorit, ryhmään kuuluu Suomi-seuran sekä kunnan ruotsinsuomalaisten edustajat, jotka käyvät yhdessä koordinaattorin kanssa keskustelua ikäihmisille tärkeistä asioista tänä päivänä. Aikaisemmin mukana oli hoito- ja erityishuoltohallinnon virkamies, joka oli perehtynyt ikääntyneiden tilanteeseen ja hoito- ja erityishuoltohallinnon toimintaan tässä ryhmässä. Nyt, kun hallinnon kuormitus alkaa normalisoitua, toivomme saavamme hoito- ja erityishuoltohallinnon mukaan tähän työhön.

Avustushakemukset

Suomi-seura Sampo on anonut 5500 kruunun avustusta petankiradan rakentamista varten. Koordinaattori on myöntänyt avustuksen 30.6.2021.

Muut asiat

Uusi edustaja on nimetty neuvonpitoryhmään, koska Joonas Koistinen on sanoutunut irti paikastaan asevelvollisuuden suorittamisen vuoksi. Valinta ja irtisanoutuminen otetaan esille kunnanhallituksen kokouksessa.

Ulrika ottaa esille kysymyksen siitä, miten neuvonpitokokoukset pidetään jatkossa, pidetäänkö ne digitaalisina vai fyysisinä kokouksina. Sovimme siitä, että 1 kokous vuodessa pidetään ehdotuksen mukaan fyysisenä kokouksena, koska me tuolloin vahvistamme aktiviteetit vuodelle ja valtionavun käyttökohteet. Muihin kokouksiin voi osallistua joko digitaalisesti tai fyysisesti.

Seuraava kokous pidetään 18. marraskuuta 2021.

Kokouksen päättäminen

Ulrika päättää kokouksen ja kiittää kaikkia osallistujia.

Pöytäkirja tarkastetaan:

Ulrika Ornbrant, Puheenjohtaja.

Johanna Hongisto Grundström, Varapuheenjohtaja.

Tarja Cucevic Björkenö, Koordinaattori/sihteeri.

Kokousmuistiinpanot 18. marraskuuta 2021

Muistiinpanoja kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän (KFS) kokouksesta

Aika: Torstai 18. marraskuuta 2021 klo 17.30- 19.30

Paikka: Linbanegatan 12 ja Teams

Läsnä

 • Ulrika Ornbrant (C), puheenjohtaja, Enköpingin kunta,
 • Rolf Carlsson (S), Enköpingin kunta
 • Johanna Hongisto Grundström, varapuheenjohtaja, ruotsinsuomalainen
 • Marja-Leena Tiitinen (KD), Enköpingin kunta
 • Leena Määttä, Suomi-seura Sampo Sirkka Prittinen, Suomi-seura Sampo
 • Anja Johansson, ruotsinsuomalainen
 • lsabelle Hongisto Grundström, ruotsinsuomalainen
 • Niina lshanin Hällstrand, Koulutushallinto
 • Frida Eriksson, Koulutushallinto
 • Virpi Karppinen, Hoito- ja erityishuoltohallinto
 • Tarja Cucevic-Björkenö, koordinaattori Kunnanjohtohallinto

Estyneet

 • Jan Hannebo (M), Enköpingin kunta Markku Välilä, ruotsinsuomalainen
 • Rebecca Berell (S) Enköpingin kunta
 • Jaana Hemlin, ruotsinsuomalainen
 • Christine Lundberg, ruotsinsuomalainen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja toivottaa osallistujat tervetulleiksi päivän kokoukseen ja julistaa kokouksen avatuksi.

Pöytäkirjan tarkastaja

Tarkastajaksi valitaan Johanna Hongisto Grundström.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Lähetetty työjärjestys hyväksytään.

Edellisen kokouksen muistiinpanot

Muistiinpanot edellisestä kokouksesta hyväksytään.

Taloudellinen selvitys tuloksesta ajalta tammikuu - lokakuu 2021 ja ennuste

Taloudellinen selvitys tuloksesta ajalta tammikuu - lokakuu 2021 ja tulevista aktiviteeteista sekä ennuste vuoden 2021 viimeisten kuukausien osalta on lähetetty kutsun yhteydessä. Selvitys merkitään tiedoksi.

Tietoa

Hoito ja hoiva

Virpi Karppinen esittelee itsensä ja kertoo, että hän työskentelee alihoitajana ja toimii hallinnoijana Kungsgårdenin hoivakodissa. Hän valmistelee marraskuun ja joulukuun aikana niitä kahta suomenkielisten seniorien tapaamista, jotka on suunniteltu järjestettäviksi Kryddgårdenin hoivakodissa, hän järjestää myös viiteryhmäkokouksen senioreille ja osallistuu siihen.

Esikoulu

Frida kertoo, että suomenkielistä toimintaa Enöglan esikoulussa jatketaan 2 suomenkielisen pedagogin toimesta, koska Marja Järvinen jatkaa työtään vakinaisena pedagogina. Frida kertoo edelleen, että nykyisin suomalaisessa ryhmässä on 7 lasta. Niina kertoo, että lasten esikouluaineet ovat käsityöt, omat keksinnöt. Lapset saavat mukanaan yhden uuden suomalaisen sanan päivittäin ja se sana ilmoitetaan myös vanhemmille. Esikoulun toivomuksena on, että valtionapua myönnetään myös vuonna 2022 suomalaiselle ryhmälle. Keskustelua valtionavun käytöstä käydään neuvonpitoryhmän vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa helmikuussa.

Kulttuuri

Tarja kertoo, että suomalainen elokuva ”Olen suomalainen” (Mitt hjärta är finskt), joka kertoo Kari Tapion elämästä, esitetään 7. joulukuuta. Elokuva vuokrataan Suomen Tukholman-instituutista ja esitetään Joar Blåssa klo 19.00. Lisää yhteistyötä Håbon kunnan kanssa suomalaiseen kulttuuriin liittyen suunnitellaan toteutettavaksi vuonna 2022.

Esikoululuokka

Valitettavasti kuntamme esikoululuokissa ei ole äidinkielentukea suomen kielessä ja on erittäin ikävää, että lapset jäävät vaille suomen kielen opetusta esikoulun ja peruskoulun välisen yhden vuoden aikana. Kirjelmä, jonka lähettämisestä koulutushallinnolle olemme sopineet, on lähetetty. Kirjelmä oheistettiin kutsuun.

Koulutushallinnolta saatu vastaus on epäselvä, minkä vuoksi Ulrika on ottanut yhteyttä hallintopäällikkö Linda Lindahliin, ja kokous koulutushallinnon vastuuhenkilöiden kanssa tullaan pitämään.
Suomen kielen opetus ei ole pakollista esikoulussa, mutta me haluamme olla opetussuunnitelmaa parempia, yhdellä vuodella on merkitystä.

Kunnanvaltuusto – Rolf / valtuuston puheenjohtaja

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään Kompassen-kokoussalissa ja lokakuusta alkaen kokoukset on pidetty fyysisinä kokouksina paikan päällä. Valtuuston kokoukset ovat avoinna yleisölle. Viime kokouksessa ikäihmiset osoittivat mieltään ikääntyneiden tapaamispaikkojen vähäisyyden vuoksi.

Asiat:

 • Investointirutiinien tarkistaminen Säännöt investoinneille.
 • Kunta kasvaa, asukasmäärä on 46 000 – kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että investoinnit ovat erittäin tärkeitä.
 • Lukiokoulun rakentaminen.
 • Talous on tasapainossa. Valtionavusta on jäänyt ylijäämää pandemian aikana. Ensi vuosi on vaalivuosi.

Kunnanhallitus – Ulrika

Suunnitelma läänin teille – jaottelu: taajamat, alueellinen kehitys ja reitit.

Åsundagården myydään, ostajana on Enköpings Hyresbostäder, joka suunnittelee Turva-asuntolaa sinne.

Enköpingin taloudellinen tilanne näyttää hyvältä. On ehdotettu lisävarojen myöntämistä hoito- ja hoivatoiminnalle. Taksojen muuttamista.

Ilmastosopimus.

Myran-alue – ilmastoneutraali alue, ympäristö- ja ilmastoajattelu.

Uutiskirje

Tarja haluaa ”mainostaa” suomenkielistä uutiskirjettä, joka julkaistaan ruotsiksi ja suomeksi. Tarja ja Emma Larsson – viestijä kunnanjohtohallinnossa, työskentelevät yhdessä tämän tilaajille joka kuukausi lähetettävän digitaalisen uutiskirjeen parissa.
Se sisältää muun muassa tietoa suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen liittyvistä asioista, tapahtumista yms. Enköpingissä, kuten suomalaisista elokuvista, senioritapaamisista, opintopiireistä, paikallisesta koronatiedotuksesta, esikoulusta, Kungsgårdenista, tietoa kansallisista vähemmistöistä ja suomen kielen hallintoalueesta, kunnan verkkosivustosta ja siellä myös julkaistavista kunnan suomen kielen hallintoalueen neuvonpitoryhmän kokousten muistiinpanoista.

Tilaajat ilmoittavat oman sähköpostiosoitteensa Tarjalle.

Sähköpostitse: tarja.c.bjorkeno@enkoping.se

KPR – Eläkeläisneuvosto

Anja, KPR:n edustaja, kertoo eläkeläisneuvoston marraskuisesta kokouksesta.
Eläkeläisten tapaamisille ei ole kokoontumispaikkoja. Kungsgårdenin tiloista monet tarvitaan henkilökunnalle. A-sali tarvitaan yleisölle. Lyhytaikaispaikkoja puuttuu. Henkilökuntaa siirtyy eläkkeelle tai toiselle työpaikalle ja uudella henkilökunnalla ei ole koulutusta eikä kielitaitoa.
Tietoa asumisen suunnittelusta ikääntyneille – oheistaa kuvaesityksen, joka esitettiin eläkeläisneuvoston kokouksessa kokousmuistiinpanoissa.

Lisää turva-asuntoja suunnitellaan Älvdansenin alueelle, ja myös Enköpings Hyresbostäder suunnittelee niitä. Kuljetuspalvelulle suunnitellaan uusia linjauksia.

Suomi-seura

Sirkka kertoo, että Suomi-seura suunnittelee kolmea tapahtumaa, Isän päivän viettoa, Suomen itsenäisyyspäivän viettoa ja pikkujoulun viettoa. He ovat myös hakeneet avustusta niitä varten. On tärkeää, että tilaisuudet ovat avoimia kaikille ja Sirkka kertoo, että niistä on tehty ilmoitukset.
Virpi käyttää tilaisuutta kertoakseen, että Kungsgården on kutsunut Suomi-seuran kuoron viihdyttämään asukkaitaan 3. joulukuuta suomalaisilla joululauluilla kahvitarjoilun kera.

Avustushakemukset

3 avustushakemusta on saatu, mutta niitä ei ole käsitelty. Neuvonpitoryhmä muistuttaa siitä, että tilaisuuksien täytyy olla avoimia kaikille, jotta avustus voitaisiin maksaa valtionavusta. Valtionapua ei saa käyttää yhdistysten avustamiseen.

Muut asiat

Neuvonpitoryhmään on valittu uusi edustaja Isabelle Hongisto Grundström.
Toivomme, että voimme helmikuun kokouksessa tavata toisemme fyysisesti ja tuolloin esitellä itsemme toinen toisillemme.

Marja-Leena haluaa ehdottaa Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton kiertävää näyttelyä - "Kun Suomi Ruotsiin muutti ja Juuret".

Anja haluaa myös muistuttaa, että suomenkieliset eläkeläiset kaipaavat paikkaa, jossa he voivat tavata toisiaan ja pitää kokouksia.

Seuraava kokous

17. helmikuuta 2022

Kokouksen päättäminen

Ulrika päättää kokouksen ja kiittää kaikkia osallistujia.

Pöytäkirja tarkastetaan:

Ulrika Ornbrant, Puheenjohtaja.

Johanna Hongisto Grundström, Varapuheenjohtaja.

Tarja Cucevic Björkenö, Koordinaattori/sihteeri.