Hur går en anmälan till om start av förskola, skola eller fritidshem till miljö- och byggnads­förvaltningen?

Här beskriver vi kort vad som händer när du skickar in en anmälan till miljö- och byggnads­förvaltningen om att starta en förskola, skola eller ett fritidshem.

Processkarta anmäla skol-fritidsverksamhet

1. Du vill starta förskola, skola, fritidshem

Om du vill starta en förskola, skola eller ett fritidshem måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen (MBF).

2. Du anmäler till MBF

Anmäl start av förskola, skola eller fritidshem till miljö- och byggnadsförvaltningen

Planerad verksamhetsstart får ske tidigast sex veckor efter att du har skickat in en komplett anmälan och vi har bedömt att verksamheten är lämplig.

3. Vi granskar anmälan

När vi får din anmälan utser vi en handläggare som granskar anmälan. Om något saknas, ber vi dig om en komplettering.

4. Vi inspekterar

När vi har fått in alla uppgifter som behövs i ärendet, bokar vi en tid med dig för inspektion av verksamheten. På inspektionen kontrollerar vi att du följer de lagar och regler som gäller för verksamheten och att lokalen är lämplig.

5. Vi skriver ett anmälnings­beslut

När vi har inspekterat verksamheten skriver vi ett anmälningsbeslut och skickar till dig. I anmälningsbeslutet föreläggs du om åtgärder och försiktighetsmått som ska efterlevas för att du ska få fortsätta driva verksamheten.

Du kan överklaga vårt anmälningsbeslut. 

6. Vi fakturerar

Kort efter att vi har skrivit anmälningsbeslutet skickar vi en faktura till dig på avgiften.

Efter anmälningsåret betalar alla förskolor, skolor och fritidshem en årlig avgift som ska täcka tiden som behövs för att göra tillsyn i verksamheten. Den årliga tillsynstiden bestäms utifrån typ av verksamhet och tillägg i form av riskpoäng beroende på till exempel verksamhetens storlek. Beslut om den årliga avgiften skickas till dig efter att du har fått ditt anmälningsbeslut.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.