Underrätta om drift­störning

Har din verksamhet råkat ut för ett oväntat utsläpp, vattenskada, brand, smittutbrott eller liknande ska du omgående underrätta kommunens miljöavdelning.

Som verksamhetsutövare på en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken är du skyldig att omgående underrätta kommunens miljöavdelning om driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Har avvikelsen precis inträffat och är akut ska du först och främst larma räddningstjänsten. Om det har skett en personskada ska du genast informera Polisen och Arbetsmiljöverket. I många fall är det viktigt att komma ihåg att meddela ditt försäkringsbolag. 

Miljöavdelningen bevakar utvecklingen av avvikelsen för att säkerställa att rätt åtgärder sätts in för att förhindra olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vanliga frågor

Vilka verksamheter måste underrätta om driftstörning?

Alla verksamheter som omfattas av miljöbalkens bestämmelser är skyldiga att underrätta kommunens miljöavdelning om driftstörning. De räknas som miljöfarliga verksamheter och kan till exempel vara verksamheter som industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, täkter, återvinningsanläggningar, lantbruk, avfallshanterare och mellanlager. Det gäller även åtgärder som sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten, uppläggning av muddermassor eller annat avfall.

Även verksamheter som skola, förskola, fritidshem, bassängbad, offentliga bubbelpooler och floatingtankar omfattas av underrättelsekravet. Detsamma gäller för yrkesmässiga hygienverksamheter med penetration av hud som tatuering, mikropigmentering, medicinsk fotvård, piercing och håltagning (ej Blomdahls-metoden), hudvård med lansett samt akupunktur. Exempel på driftstörningar inom skola, förskola och hygienverksamheter kan vara upptäckt av vattenskada, brand eller förorening av badvatten.