Egenkontroll

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller gällande lagstiftning och regler.

Miljöfarlig verksamhet

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Egenkontroll är också ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. God egenkontroll ger dig kunskap om din verksamhets miljöpåverkan och vilka regler som styr verksamheten.

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön. För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken, gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901).

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerade rutiner för din verksamhet och kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. Egenkontroll innebär att företaget bland annat ska kunna redovisa sin driftkontroll, förteckning över kemikalier, hantering av farligt avfall och i vissa fall även genomföra mätningar av utsläpp till luft, vatten med mera.

Beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver kan du även behöva lämna in en miljörapport eller årsrapport.
Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901)

Vilka omfattas av krav på egenkontroll?

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka eller förebygga olägenhet för människors hälsa och påverkan på miljön.

Det är ett generellt krav i miljöbalken (kapitel 26, paragraf19) tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna, som gäller alla verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön. Allt från exempelvis en liten frisersalong till stora kemiska processindustrier.

Omfattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens art, storlek och påverkan. För anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter eller åtgärder enligt miljöbalken gäller längre gående krav enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll. Den gäller såväl miljöfarliga verksamheter, så kallade A-, B- och C-verksamheter, som andra tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter.

Miljöprövningsförordningen (1998:901)

Förordningen om miljösanktionsavgifter (SFS 1998:950)

Förordningen om verksamhetsutövaren egenkontroll (SFS 1998:901)

Inspektionsunderlag för tillsyn av verksamheters egenkontroll utifrån förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)
A, B och C-verksamheter

Naturvårdsverkets faktablad Egenkontroll för C-verksamhet (ISBN 91-620-8256-6)
Faktabladet handlar om anmälningspliktiga verksamheter, men metoden som beskrivs kan även användas vid andra typer av verksamheter.

Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS-200015)

Naturvårdsverkets handbok Egenkontroll en fortlöpande process (ISBN 91-620-0113-2)

Om egenkontroll och miljörapportering på Naturvårdsverkets webbplats

Livsmedelsanläggning

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta.

Den egna kontrollen ska vara anpassad till den aktuella verksamheten och rutinerna kan alltså se olika ut för olika företag. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att ha en väl fungerande egen kontroll.

Behöver du hjälp med att utforma rutiner för egenkontroll kan du ta hjälp av en konsult eller använda dig av arbetsmetoden HACCP.

HACCP-plan

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är en arbetsmetod för hur du kartlägger och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. När du utformar din egen HACCP-plan är EU-kommissionens vägledning en bra hjälp. För mindre verksamheter är det bilaga två i vägledningen som är mest aktuell.

Om branschriktlinjer på livsmedelsverkets webbplats

Om egenkontroll på livsmedelsverkets webbplats

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.