Miljöfarlig verksamhet

Om du driver en miljöfarlig verksamhet kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen. Ibland krävs även tillstånd från räddningstjänsten.

Tillsynen i Enköpings kommun sker dels som besök och dels genom granskning av olika dokument. En avgift tas ut för tillsynen.

Du måste göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet minst sex veckor innan du startar upp verksamheten. Normalt behövs även bygglov.

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Du måste också anmäla åtgärder även när de är av engångskaraktär, till exempel uppläggning av muddermassor eller att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål.

Vanliga frågor

Vad räknas som miljöfarlig verksamhet?

Det är en verksamhet som omfattas av miljöbalkens bestämmelser. Exempel på verksamheter som räknas som miljöfarliga är industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, täkter, återvinningsanläggningar och lantbruk. Även olika typer av hantering av avfall, mellanlager, sanering av förorenade områden, pålning, krossning av sten och uppläggning av muddermassor eller annat avfall utgör miljöfarlig verksamhet.

Hur går en anmälan om miljöfarlig verksamhet till?

I vår processkarta förklarar vi steg för steg hur de en anmälan går till och vad du behöver tänka på.

Processen för att anmäla miljöfarlig verksamhet

Ska jag anmäla, söka tillstånd eller ansöka om dispens?

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga.

Anmälan, söka tillstånd eller dispens