Förorenade områden

Ska du genomföra markarbeten eller sanera ett föreorenat område måste du anmäla det till kommunen.

Du måste göra din anmälan sex veckor innan arbetet börjar.

Det är förbjudet att utföra åtgärder, till exempel grävning och borrning i ett förorenat område, utan att ha anmält det till kommunen.

Om du gör markarbeten i ett förorenat område utan att ha anmält det till kommunen och föroreningar sprids kan du bli ansvarig för saneringskostnader.

Vanliga frågor

Vad gör jag om jag upptäcker en förorening?

Om du upptäcker en förorening är du skyldig att upplysa kommunen. Det gäller för föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande.

Vad gäller vid sanering av PCB i och vid byggnader?

Hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 och1973 kan innehålla polyklorerade bifenyler (PCB). Om ditt hus innehåller höga halter PCB måste du göra en sanering. Även om du tidigare har sanerat byggnaden från PCB kan du behöva göra en ny inventering och eventuellt sanera igen.

Läs mer om sanering av PCB i byggnader

Vad gäller för sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör vid tandläkarpraktik?

När en tandläkarpraktik ska läggas ner eller flytta ska avloppsledningar saneras från kvicksilver. Det är viktigt att saneringen görs på rätt sätt av en erfaren saneringsfirma. Innan saneringen utförs ska en anmälan göras till kommunen enligt paragraf 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Du måste göra anmälan senast sex veckor innan saneringen påbörjas.

Anmäl sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör