Djur­hållning och lantbruk

Om din djur- eller lantbruksverksamhet är miljöfarlig kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller behöva göra en anmälan till kommunen.

Du måste lämna in anmälan om miljöfarlig verksamhet till kommunen senast sex veckor innan du startar verksamheten. Du måste också göra en egenkontroll för att undvika onödig miljöpåverkan.

Du måste anmäla om du ska sprida kemiska bekämpningsmedel på till exempel vägområde, banvall eller område större än 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Ska du sprida bekämpningsmedel av typen klass 1L eller 2L krävs tillstånd hos Länsstyrelsen.

Driver du en tillståndspliktig verksamhet måste du också lämna in en miljörapport. Du skickar den digitalt via Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Ska du gräva ned ett självdött eller avlivat hästdjur, måste du begära om anvisning av plats.

Vanliga frågor

Vad räknas som tillståndspliktiga verksamheter?

Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är mellanlagring av slam (mer än 10 ton) eller en fiskodling där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår eller ett lantbruk med fler än 100 djurenheter. Andra exempel är spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde eller enspannmåls- och förbränningsanläggning som är större än 500 kW. Miljöfarliga verksamheter är uppdelade i beteckningarna A, B och C.

Läs hela listan på tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter på riksdagens webb­plats

Vad är en egenkontroll?

Syftet med en egenkontroll är att undvika onödig miljöpåverkan. Alla som har en verksamhet ska enligt lag ska se till att förebygga sånt som kan skapa besvär för hälsa eller miljö. Det kan till exempel vara att planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte.

Var får jag inte sprida avloppsslam

Du får inte sprida avloppsslam på betesmark, åkermark som ska användas som bete eller på mark där vallfodergrödor ska skördas inom 10 månader räknat från spridningstillfället. Du får heller inte sprida avloppsslam på mark med odling av bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (utom träd). Samma sak gäller för mark avsedd för kommande odling av bär, potatis, rotfrukter eller grönsaker som normalt är i direktkontakt med jorden och äts råa inom 10 månader före skörd.