Regler för nytto­parkerings­tillstånd

Det här gäller när du har ett nyttoparkerings­tillstånd.

  • Du får parkera på allmänna parkeringsplatser utan att betala avgift.
  • På parkeringsplatser där maxtiden är upp till två timmar får du
    parkera i max två timmar.
  • Tillståndet gäller bara då fordonet används i din verksamhet.
  • Du får parkera högst två timmar i följd på platser där det är parkerings­förbud.
  • Du får inte parkera i reserverade körfält, på busshållplatser, i vändzoner, i lastzoner eller i andra zoner som har reserverats för ett särskilt ändamål.
  • Du får inte parkera på privat mark.
  • Du får inte parkera på parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning.
  • Den som inte följer reglerna får en parkeringsanmärkning enligt kommunens regler för uppställning på gatumark. En kopia av tillståndet gäller inte och om tillståndet missbrukas kommer kommunen att återkalla det.