Checklista för dagvatten­utredning

Du som ska ansluta din verksamhet till kommunalt vatten och avlopp behöver göra en dagvattenutredning. Då behöver du presentera informationen enligt checklistan nedanför.  

Dagvatten­utredningen ska innehålla information om:

Dagvattenflöden före och efter exploatering i området

Dagvattenflödena får inte öka i samband med exploateringen. Flödena får inte överstiga avrinningen från motsvarande ett naturmarksområde (avrinningskoefficient 0-0,1).

Hur dagvattnet ska tas om hand nära källan i så öppna infiltrerande lösningar som möjligt

Beskriv hur dagvattenhanteringen bidrar till att leva upp till Enköpings kommuns dagvattenpolicy samt krav i detaljplan.

Tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning

Ange hur stor del av dagvattnet ni planerar ska infiltreras och hur stora infiltrations-och/eller fördröjningsvolymer som kommer att krävas.

Planerade åtgärder för att fördröja dagvattnet

Beskriv fördröjningskapaciteten för varje åtgärd. Visa placering och flödesriktningar i en illustration.

Instängda ytor

Områden där det finns risk för att det kan samlas dagvatten som inte rinner av, så kallade instängda ytor.

Verksamhet i området

Beskriv exempelvis transporter av miljöfarliga ämnen och trafikmängd. Gör en bedömning om det finns behov av oljeavskiljare eller annan typ av säkerhetsåtgärd.

Hur verksamheten kommer att påverka miljökvalitets­normerna för recipienten

Redovisa vilka föroreningar som kommer att tillföras dagvattnet och i vilka halter samt hur det kommer att påverka recipienten.

Tänk också på att:

  • Flödesberäkningar och dimensioneringar ska följa branschstandard (Svenskt vattens publikationer P110 och P105).
  • Hänsyn ska tas till kommande klimatförändringar genom att multiplicera flödena med en säkerhetsfaktor 1,25.
  • Flödeskraven ställs normalt i övergången från kvartersmark till allmän mark.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.