Förfrågningsunderlag reviderat

Publicerad 2020-11-17

Förfrågningsunderlaget för enskilda utförare av hemtjänst och hem­sjukvård i Enköpings kommun har reviderats.

Det beslutade vård- och omsorgsnämnden om på sitt senaste samman­träde.

Förfrågningsunderlaget innehåller krav och riktlinjer som de företag som vill bli utförare av hemtjänst och hem­sjukvård måste leva upp till.

– Vi har gjort revideringen framförallt för att skapa bästa förutsättningarna för konkurrensneutralitet och göra vårdgivar­ansvaret tydligare, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgs­förvaltningen.

Det tidigare förfrågnings­underlaget togs fram 2009 i samband med att lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft. Några mindre ändringar har gjorts sedan dess, men det här är första gången som vård- och omsorgsförvaltningen anser att större förändringar har behövts.

Förändringen påverkar främst utförare som vill bedriva mer än bara servicetjänster. För att göra det möjligt för utförare att etablera sig i liten skala är det även fortsättningsvis möjligt att välja att enbart ansöka om att utföra servicetjänster. Det är även möjligt att begränsa uppdraget geografiskt eller utifrån en viss kapacitet.

Det är förändrat

– I utredningen inför beslutet har vi bland annat konstaterat att den lösning vi haft omkring ansvarsförhållanden inte är en acceptabel lösning enligt utlåtande från Datainspektionen. Med den bakgrunden behöver vi kräva att en utförare som önskar bedriva mer än servicetjänsterna måste ta ett större ansvar än nu, säger Agnetha Resin, biståndschef.

– Vi har tagit del av en utredning som Data­inspektionen gjorde i Uppsala kommun och vi har även begärt ett juridiskt utlåtande från Kommunlex gällande de likheter som finns i hanteringen hos oss. Det har framkommit att vi inte har tekniska eller lagliga lösningar för att kunna dela patient­journaler på ett fullgott sätt och därför har vi drivit den här förändringen.

Varje privat utförare behöver numera ha egen omvårdnadspersonal som kan utföra delegerade HSL-insatser dygnet runt och egen legitimerad sjuk­sköterska, arbets­terapeut och fysio­terapeut. Utföraren behöver också ha ett eget journalsystem, eget avvikelsesystem för HSL-avvikelser och egen medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

– Med den här förändringen blir det tydligare vilken vårdgivare som ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården hos respektive patient. Det blir också en helhet i vård- och omsorgs­planeringen kring kunden eller patienten och det förväntar vi ska leda till högre effektivitet och kvalitet, säger Agnetha Resin.

Andra förändringar i förfrågningsunderlaget är:

  • Ersättningsmodellen förändras
  • Tydligare krav på hur kundbesök ska registreras och kvitteras
  • Tydligt uttalade sanktioner om fel och brister uppmärksammas
  • Tydligare process med krav för hur en ansökan hanteras
  • Avvikelser enligt HSL/SOL registreras i utförarnas egna system
  • Kundvalet omfattar inte barn under 17 år

Förnyar avtal med befintliga utförare

Då förändringarna i förfrågningsunderlaget är omfattande planerar förvaltningen att avsluta nuvarande avtal. Befintliga och eventuella nya utförare får därefter komma in med nya ansökningar om att få bedriva hemtjänst och hemsjukvård. De nya avtalen beräknas träda ikraft i september 2021.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
Mejl: lotta.tronet@enkoping.se

Agnetha Resin, biståndschef
Telefon: 0171-62 59 36
Mejl: agneta.resin@enkoping.se

Om LOV

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att inrätta ett valfrihetssystem där brukaren får välja bland leverantörerna i systemet.

Följ vår RSS-feed

Foto av kvinna i hemtjänsten som håller om en kvinnlig kund.