Varu­märket Enköping

Enköping är ett så kallat platsvarumärke. Precis som det finns varumärken för organisationer, företag, tjänster och produkter finns det platser runt om i världen som har starka platsvarumärken, till exempel New York.

Ett platsvarumärke är allas attityder, känslor och uppfattning om en viss plats. För att veta hur platsvarumärket ska marknadsföras tas en varumärkesplattform fram. Den fungerar alltså som ett styrdokument. Den hjälper oss att lyfta fram de värden Enköpings kommun (den geografiska platsen) står för och de unika tillgångar vi har för att kunna marknadsföra kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt.

Den 28 mars 2017 antog Kommunstyrelsen en varumärkesplattform för platsen Enköpings kommun (även kallat platsvarumärket).

Varumärkesplattformen är utformad så att den ska komplettera Enköpings geografiska läge, som ses som den starkaste tillgången, med mjuka värden som är förknippade med kommunen.

Varumärkes­plattformen

Vision:

Enköpings kommun är platsen där människor och företag växer. Här jobbar invånare, företagare och föreningsliv tillsammans i en kultur som präglas av närhet och engagemang. En välkomnande miljö som erbjuder balans i tillvaron och gemenskap.

Position:

Närmast dig

Kärnvärden (vi är):

Nära, tillsammans, engagerade

Lägg märke till att vision, position och kärnvärden är knutna till platsen Enköpings kommun och inte organisationen.

Så här togs plattformen fram

Arbetet med att ta fram varumärkesplattformen har genomförts genom insamlande av material bland annat från tidigare genomförda ortsanalyser från alla kransorter, dialogmöten gällande centrumutvecklingen, turiststrategier, varumärkesundersökningar med mera. Det har även genomförts flertalet workshops med olika referensgrupper.

En jämförelse med kommuner i närområdet och deras varumärkesplattformer har även gjorts.

Varumärkesplattformen är ett styrdokument för i vilken riktning platsen Enköpings kommun ska utvecklas och marknadsföras. Den är också ett verktyg för att stärka Enköpings attraktionskraft.

Plattformen är bara början

Framtagandet av varumärkesplattformen är ett första steg i ett större arbete med att bli mer enhetliga och tydliga i vår marknadsföring och kommunikation av hela kommunen. Den lägger bara grunden. Det största arbetet med att göra den levande med färg, form, bilder och texter ligger framför oss.

Ett arbete pågår från och med maj till september med att ringa in mer specifika målgrupper inom huvudmålgrupperna: invånare, näringsliv och besökare. Därefter kommer varumärkesplattformen att få mer liv genom att bilder och texter om Enköping som plats kommer att tas fram. Plattformen kommer gradvis också implementeras i befintliga kommunikationskanaler såsom enkoping.se med underwebbar, till exempel upplevenkoping.se, men även i annat material.