Offentlig upphandling

Enköpings kommun handlar varor och tjänster för cirka 600-800 miljoner kronor per år. Våra inköp innefattar varor, tjänster och entreprenader inom en mängd branscher i små som stora volymer.

För att garantera att skattebetalarnas pengar används på det mest effektiva sättet finns regler för hur vi gör våra upphandlingar och inköp. För oss är det viktigt att skapa konkurrens och ge alla en chans att vara med och leverera till oss.

Upphandlingar styrs främst av lagen om offentlig upphandling (LOU). Där slås några grundläggande principer fast, bland annat att all offentlig upphandling ska kännetecknas av likabehandling av leverantörer, transparens (förutsebarhet och öppenhet) och att krav som ställs ska vara rimliga och proportionella.

För dig som företagare finns det stora affärsmöjligheter som leverantör till offentlig sektor, som totalt i Sverige omsätter cirka 500–800 miljarder kronor. Genom att öka din kompetens inom offentlig upphandling, ökar du möjligheterna för ditt företag att växa inom en marknad som påverkar samhällsekonomin såväl lokalt och regionalt som nationellt och inom EU.

Kontakta en upphandlare

Kommunledningskontoret

På kommunens kommunledningskontor finns en upphandlingsenhet. Upphandlingsenheten är en central upphandlings- och inköpsfunktion som arbetar för att bygga upp en väl fungerande och effektiv upphandlings- och inköpsverksamhet i kommunen.

Kontakta oss på e-postadressen upphandling@enkoping.se.

Upphandlingsenheten ansvarar i första hand för de förvaltningsgemensamma upphandlingarna, avtalstecknande, avtalsuppföljningar med mera. De jobbar för att samordna kommunens avtal och inköp, skapa effektiva rutiner både internt och externt, sträva efter ett totalekonomiskt tänkande, stimulera miljötänkande vid upphandling och inköp samt att verka för ett införande av elektroniskt dokumentflöde i upphandling, beställning och fakturering.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar i huvudsak för kommunens entreprenadupphandlingar och för förvaltningsspecifika upphandlingar inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta oss på e-postadressen samhallsbyggnadsforvaltningen@enkoping.se

Fördjupning

Hur kommunen arbetar med upphandling

Att tänka på för er som lämnar anbud

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.