Undervisning årskurs F–3

Här kan du läsa hur du kan arbeta med läsning och skrivning.

Vårt uppdrag har varit att konkretisera och synliggöra vår undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ta del av vårt arbete och utforma din egen undervisning så att den passar dig och dina elever.

Vi vill att flera förmågor ska tränas och därför planeras undervisningen så att eleverna ges tillfälle att läsa, skriva, tala, lyssna och att metareflektera över det de lär.

Vi ger eleverna olika verktyg och stödstrukturer för att de så småningom ska kunna arbeta självständigt med sin läsning och sin skrivning.

Undervisning med tydliga stödstrukturer är bra för alla elever men absolut nödvändigt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Att ge eleverna förförståelse är viktigt och framgångsrikt. Olika former av kompensatoriska åtgärder såsom inlästa texter och talsyntes kan också behöva användas. Det är också viktigt att eleverna först har utvecklat den fonologiska och den fonemiska medvetenheten innan den formella läsutvecklingen.

Fonologisk medvetenhet

Vi arbetar strukturerat och medvetet med fonologisk medvetenhet för att alla elever ska få möjlighet att lyckas i den tidiga läsutvecklingen. Det strukturerade arbetet behöver ta sin utgångspunkt i elevernas olika erfarenheter och förutsättningar.

Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen kom första gången ut 1994 och har sedan dess stimulerat barns språkliga medvetenhet och gjort dem läsberedda. Språklekar efter Bornholmsmodellen passar såväl barnen i förskolan, som barnen i förskoleklass och årskurs 1.

Bornholmsmodellen

Appen Bornholmslek

Appen kompletterar den gemensamma språkstunden. Den finns att ladda ner i AppStore och finns för IPad. För de barn som precis har börjat att läsa och behöver få ett flyt i läsningen finns det roliga lässpelet Trugs.

Bornholmslek på webbplatsen skolappar

Bornholmslek på Youtube

Att läsa om Bornholmsmodellen

Före Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan, Ingvar Lundberg
Redan på förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskningen säger att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens senare läsinlärning och förebygger lässvårigheter

Bornholmsmodellen – vägen till läsning: språklekar i förskoleklass, Ingvar Lundberg
Bornholmsmodellen tränar barnens fonologiska medvetenhet. Här beskrivs hur barn i lekens form övar upp sin språkliga medvetenhet vilket är en viktig förutsättning för att lära sig läsa.

Bornholmsmodellen i praktiken – Fler lekar, metodiska tips och kopieringsunderlag, Maria Rydkvist
I boken ges konkreta förslag på hur arbetet med språklekarna kan läggas upp i förskoleklassen. Här finns repetitionslekar för de barn som behöver träna mer och arbetsblad och svårare övningar för de barn som behöver utmanas mer.

Fonemisk medvetenhet: samband ljud och bokstav

Här följer några exempel på hur man kan stödja elever att medvetandegöra sambandet mellan språkljud och bokstav.

Praxis

Praxisalfabetet är ett redskap för att tidigt hjälpa barn att befästa kopplingen mellan ljud och bokstav.

Lena Landelius Powerpoint "Praxisalfabetet ett stöd för att knäcka läskoden" (pdf, 806 kB)

Praxisalfabetet på Youtube

Praxisaffischen

FonoMix – Fonologisk Multisensorisk Läsinlärning

Fonomix är en metod som hjälper barn och elever att lyckas med att greppa både bokstaven och ljudet och på ett enkelt och roligt sätt knäcka läskoden. Metoden har ingått i RAFT- studien vid Göteborgs universitet.

Fonomix

Mumlans Mun-alfabet

Mumlans Mun-alfabet är barnens egen fonetikbok. Med små verser berättar Mumlan hur man gör med munnen för att låta som bokstäverna gör när man läser dem. Därefter kan barnen leka med de olika bokstavsljuden i tramsor och ramsor.

Mumlans Mun-alfabet

Bokstavskännedom

Bokstavskunskap är en av grundpelarna i läs- och skrivinlärningen. Det är därför viktigt att uppmuntra eleverna att komma igång så tidigt som möjligt med att skriva ord och korta meningar. Läsning och skrivning förstärker varandra.

Mer om bokstavskännedom

Här kan du ta del av ett exempel som Ann-Charlotte har gjort i sin klass.

Leksaker

Varje morgon får den elev som är dagens värd välja ut ett bokstavsljud till exempel Praxis, som hela gruppen leker kring. Dagens värd får även komma på en sång som börjar på dagens bokstav.Därefter letar alla efter en sak i rummet som börjar på bokstavsljudet och lägger den sedan i den hemliga bokstavslådan. Ord på andra språk än svenska får gärna finnas med. När alla hittat något att lägga i den hemliga lådan, plockas alla saker upp en efter en och ordet både sägs, skrivs och betonar stavelser genom att till exempel klappa eller stampa.

Stavelserna kan räknas och jämföras i antal i ett stapeldiagram. Orden kan sorteras på olika sätt till exempel under djur och bilder. Efter en tid utvecklas arbetet. En elev kan komma på att ord, substantiv, kan skrivas direkt och användas till att bygga meningar med. Eleverna får då lära sig lägga till ord som till exempel verb, adjektiv och prepositioner. När de flesta blivit duktiga skribenter får de som vill chansen att börja skriva sagor på papper och dator. Dessa sagor spelas sedan in på Ipad i appen IMovie eller Wrigthreader. Detta är ett sätt att skapa nyfikenhet kring läs- och skrivutveckling i såväl gruppen som hos den enskilde eleven. Om den inte startar här, så är det en utmaning för dig som pedagog att hitta en ny väg, som lockar till lust att lära.

Avkodningsförmåga

Att arbeta med högfrekventa småord som till exempel han, hon en, ett, jag, vi, sa, hjälp och namn är bra för att eleverna ska få ett antal ord som de känner igen med ett ögonkast. Det hjälper eleverna att få flyt i läsning.

Arbeta med ord med två bokstäver eller stavelser och utöka successivt. Uppmuntra elevernas läsengagemang genom småböcker på rätt nivå och intresse. Samarbeta gärna med bibliotekarien för att få hjälp att hitta böcker.

Här är ett exempel på material att använda:

BRAVKOD

Ett träningsmaterial för att ta reda på elevens avkodningsförmåga och träna den.

 

Skrivning

Processinriktad skrivundervisning är medveten och strukturerad. Den följer ett förlopp som går från gemensamt till individuellt lärande. Här följer ett exempel på en tydlig struktur för en skrivlektion

Skrivlektionen är indelad i tre faser:
(1) En inledning som består av att läraren modellerar, det vill säga tänker högt och visar i handling det skrivmoment som är i fokus. Sedan följer en kort elevaktivitet då eleverna två och två utbyter tankar och skrividéer med varandra. Läraren sammanfattar.

(2) Sedan följer en längre skrivperiod då eleverna arbetar med skrivandet under lärarens handledning och stöd. Läraren för under denna skrivperiod vägledande samtal med eleverna.

(3) Skrivlektionen avslutas med en återsamling då läraren knyter ihop lektionen, lyfter kanske några elevers arbeten och sammanfattar. Här kan också en elev berätta om hur hen använt en strategi eller gjort en upptäckt i sitt skrivande (Tjernberg, 2016).

Läs mer

Skrivundervisning – processinriktat skrivande i klassrummet

Didaktiska verktyg

Skolverket, läs- och skrivportalen

EPA, Enskild, par och alla

VÖL

VENN

Textkopplingar

Läsförståelsestrategier

Skrivprocessen visualiserad

Kopieringsunderlag till boken Att läsa faktatexter. Ladda ner dem via fliken FORMULÄR.

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.