Undervisning årskurs 4–6

Här kan du läsa om hur du kan arbeta med läsning och skrivning.

Vårt uppdrag har varit att konkretisera och synliggöra vår undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ta del av vårt arbete och utforma din egen undervisning så att den passar dig och dina elever.

Strategier för en god språkundervisning

Vi vill att flera förmågor ska tränas och därför planeras undervisningen så att eleverna ges tillfälle att läsa, skriva, tala, lyssna och att metareflektera över det de lär.

Vi ger eleverna olika verktyg och stödstrukturer för att de så småningom ska kunna arbeta självständigt med sin läsning och sin skrivning.

Undervisning med tydliga stödstrukturer är bra för alla elever men absolut nödvändigt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Att ge eleverna förförståelse är viktigt och framgångsrikt. Olika former av kompensatoriska åtgärder såsom inlästa texter och talsyntes kan också behöva användas.

Vi försöker att planera undervisningen så att eleverna är så aktiva som möjligt. Det är viktigt att utnyttja möjligheten att samarbeta med skolbibliotekarien med till exempel boksamtal, urval av faktatexter/faktaböcker, informationssökning och källkritik. Att arbeta med text är något eleverna gör i alla ämnen. Därför är det viktigt att alla lärare arbetar språkutvecklande.

Exempel ur kursplanerna i NO-ämnena:

Granska information, kommunicera och ta ställning i aktuella frågor som rör ämnet utveckla förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll och ämnesspecifika begrepp.

Exempel ur kursplanerna i SO-ämnena:

Söka information, analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala frågor, uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella frågor och argumentera kring dessa med hjälp av ämnesspecifika begrepp.

Exempel ur kursplanerna i språkämnena:

Ge möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära, ge förmåga att använda språket i olika situationer och syften, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga att skriva och tala, skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra, interagera i olika situationer med hjälp av språkliga strategier, förstå och ta till sig multimodala texter för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och förståelse för omvärlden.

Så här kan en lektion se ut när vi arbetar med text i olika ämnen:

I vår undervisningspraktik kan vi förslagsvis använda följande frågeställningar eller upplägg. Det är viktigt att man beaktar alla formativa steg i processen och planerar för dessa före undervisningen och återkopplar de behov man ser på lektionerna som stöd för att nå målen.

 • Skapa förförståelse genom att ställa frågor som till exempel "vad tror du texten handlar om?", eller genom att visa en bild eller film.
 • Läs texten gemensamt och tänk högt kring de ord som behöver förklaras eller för att ge andra strategier för förståelse.
 • I diskussioner kan eleverna ta hjälp av läraren, samtalskort eller samtalsmetoder. Eleverna tar olika roller, en som sammanfattar, en som är sekreterare och så vidare.
 • Använd gärna Elev, Par, Alla (EPA-modellen) och återkoppla i helklass.
  Individuell reflektion kan ske med mall med öppna frågor för att synliggöra förståelsen.
 • Gå sedan igenom struktur för den lästa texttypen och skapa en skrivmall.
 • Visa gärna exempel på elevtexter av samma typ som eleverna kan härma.
 • Sammanfatta sedan texttyperna gemensamt.
 • Eleverna ska sedan skriva egen text enligt skrivmallen.
 • Om eleverna behöver mer stöd ge dem en checklista på de delar som ska ingå.
 • När eleverna är klara, låt dem ge kamratbedömning efter mall.
 • Eleverna får sedan arbeta med att göra förbättringar efter kamratresponsen.
 • Läraren ger feedforward (framåtsyftande återkoppling) på elevens text.
 • Eleven ges möjlighet att presentera sitt arbete via web eller för elever i någon annan klass.

Didaktiska verktyg

I nedanstående lista kan du hitta länkar till olika didaktiska verktyg. Vill du veta mer om verktygen kan du ta del av det i bl a de tipsade metodböckerna:

Läs- och skrivportalen, Skolverket

EPA

VÖL

VENN

Länksamling till olika texttyper och skrivmallar

Textkopplingar

Läsförståelsestrategier

Orka pluggas läsförståelsestrategier

Sitting down-drama

Skrivprocessen visualiserad

Skrivmallar

Samtalsmallar för SO och NO

Kamrat- och självbedömning

Responsmallar

Checklistor

Feedforward

Här finns en rad kopieringsformulär till boken Att läsa faktatexter. Ladda ner dem via fliken formulär.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.