Teoretisk grund till språk-, läs- och skrivutvecklingen

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådning, generationer och språk möts (Lgr11, sidan 222).

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera olika typer av texter för olika syften
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa. (Lgr11, sidan 222–223)

Vi utvecklar det talade språket redan från födseln. I det sociala samspelet med andra kopplar vi begreppen till konkreta erfarenheter. Vi säger nu ska vi äta, och så matar vi barnet med skeden. Den språkliga grunden som utvecklas under barnets tidiga år ligger till grund för skriftspråksutvecklingen.

I den tidiga skriftspråksutvecklingen börjar barnet koppla ihop språkljud (fonem) med bokstäver (grafem), kodknäckarfasen. Därefter sker en gradvis övergång från fonologisk till ortografisk läsning. Vid fonologisk läsning avkodar man mindre delar som bokstäver eller bokstavssekvenser som binds samman till en fonologisk helhet, s – o – l = sol. Vid ortografisk läsning kopplas ordet direkt till ett inre lexikon. Ett inre lexikon utvecklas genom att barnet läser ordet många gånger och blir till en inre ordbild. Den fonologiska strategin ligger till grund för och banar väg för den ortografiska strategin.

Det är viktigt att eleverna läser mycket för att få flyt i läsningen. Ordavkodningen tillsammans med flyt i läsningen är en förutsättning för läsförståelsen. Det finns ett starkt samband mellan ett välutvecklat ordförråd och läs- och skrivförmåga. Ordförrådet är den enskilt viktigaste faktorn för läsförståelse. Det är därför viktigt att eleverna aktivt får utveckla sitt ordförråd.
För att eleverna ska kunna ta till sig texter i olika ämnen behöver läraren undervisa medvetet och strukturerat i läsförståelsestrategier.

Referatet är hämtat ur boken Framgångsrik läs- och skrivundervisning av Catharina Tjernberg.

Att undervisa i läsförståelse

Läsförståelse är en form av organisation och strukturering av tankeprocesser. Läraren kan hjälpa eleverna att synliggöra tankeprocesser genom att modellera, det vill säga tänka högt och visa i handling. För att undervisa framgångsrikt och lära eleverna att använda olika och lämpliga strategier så behöver vi börja med oss själva. Därför är det viktigt att lärare får möjlighet att tänka tillsammans och föra pedagogiska samtal.

Reciprocal Teaching är en vetenskapligt underbyggd modell för att undervisa i läsförståelsestrategier.

De fyra lässtrategierna i Reciprocal Teaching (RT)

Glaskula

Att förutspå

Frågetecken

Att ställa frågor

Förstoringsglas

Att utreda oklarheter

Figur med lasso

Att sammanfatta

Länkar till Utbildningsradions serie om läsförståelsestrategier:

Introduktion

Förutspå

Ställa frågor

Utreda oklarheter

Sammanfatta

Läs mer

Framgångsrik läs- och skrivundervisning – en bro mellan teori och praktik

Svedala kommuns språkutvecklingsplan

Halmstads kommuns språk-, läs- och skrivutvecklingsplan – teoretisk bakgrund

God läsutveckling – kartläggning och övningar – Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin

Genrepedagogik – Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Att undervisa i läsförståelse

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.