Strategier för din undervisning

Den processinriktade skrivundervisningen är ett förhållningssätt att undervisa språkutvecklande i skolans alla ämnen.

”Tala och skriva är intimt sammankopplade och det är därför viktigt att arbeta interaktivt med dessa språkliga aktiviteter”. (Tjernberg 2016)

Den processinriktade skrivundervisningen är ett förhållningssätt att undervisa språkutvecklande i skolans alla ämnen och ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att ta tillvara på skrivandets kraft i sitt lärande och i skolans alla ämnen.
Läs mer om processinriktad skrivundervisning.

Läsa och lyssna

Hör- och läsförståelsestrategier

Det är bra att högläsa och samtala om olika typer av texter i alla ämnen för att eleverna ska utveckla läsförståelsestrategierna. Börja med att titta på framsidan av en bok och fundera kring dess innehåll ” Jag ser…", "Jag tror…”.
Prata om ord och begrepp och formulera frågeställningar. Prata om hur texten i boken är uppbyggd, början – handling – slut. Återberätta och sammanfatta. Öva på att göra inferenser.

Här nedan finns bra material att använda:

Läs- och skrivportalen

Pedagog Stockholm - Läs- och språksatsningen

Läsförståelse i olika genrer på UR

Om god läsförmåga på legilexi

Venn-diagram

VÖL-tabell

Tala

Muntliga strategier

Det är viktigt att tidigt träna på att uttrycka sig muntligt för att kunna formulera egna tankar, idéer och åsikter. Här följer några förslag på hur detta kan gå till:

  • EPA
  • Klassråd
  • Tankebok. Eleverna ritar och berättar fritt ur tanken
  • Berättelsestolen. Ger eleverna tillfälla att få vara i centrum och berätt något viktigt för gruppen
  • Skriva dagbok
  • Klassblogg
  • Utvärderingar
  • Kompissamtal
  • Berätta om ett eget intresse, exempelvis genom en Power Point-presentation
  • Hemliga påsen. Eleverna tar med något hemifrån i en påse. Kamraterna gissar vad det är med hjälp av tre ledtrådar

 

Skriva

 Skrivstrategier

Titta på olika texter och hitta de gemensamma drag som kännetecknar en viss genre, till exempel en instruktion eller en saga. Gör sedan en gemensam text i klassen i denna genre. Vidareutveckla sedan genom att eleverna skriver egna texter med en given genre.

Cirkelmodellen kan vara till din din hjälp

I boken Skrivundervisning - processinriktat skrivande i klassrummet visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, till exempel genom att de förklarar hur de tänkt.

Skrivundervisning - processinriktat skrivande i klassrummet

Att läsa faktatexter, Adrienne Gear

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.