Hållpunkter för språk-, läs- och skrivutveckling i årskurs F–9

För en god läs- och skrivutveckling behövs ett antal komponenter.

De komponenter som behövs är:

 • språklig medvetenhet
 • ordavkodning
 • ordförrådsutveckling
 • flyt i läsningen
 • läs- och skrivförståelsestrategier
 • genrekunskap

Hållpunkterna för språk-, läs- och skrivutvecklingen i Enköpings kommun är utformade i överensstämmelse med Skolverkets bedömningsstöd och kunskapskrav. De ska ses som riktlinjer för elevers språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Det ska finnas en progression genom hela skoltiden från förskoleklass till årskurs 9.

Hållpunkter för förskoleklassen och årskurs 1

Alla elever

 • utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivutvecklingen i årskurs 1
 • har en effektiv bokstavskännedom
 • lär sig förstå sambandet mellan bokstav och ljud samt klarar av att skriva ljudenligt stavade ord både för hand och med digitala medier
 • utvecklar hör- och läsförståelsestrategier genom högläsning och textsamtal
 • lämnar årskurs 1 med en fungerande avkodningsförmåga, det vill säga läser ihop bokstäver till ord med visst flyt
 • läser enkel text med korta meningar och kan reflektera kring innehållet
 • berättar och uttrycker enkelt egna erfarenheter, tankar och åsikter i tal och skrift
 • tolkar och samtalar om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer
 • använder ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra
 • tillämpar säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

Hållpunkter för årskurs 2 och 3

Alla elever

 • kan läsa en enkel och elevnära text med flyt
 • utvecklar och tillämpar lässtrategier för att förstå enkla texter
 • kan samtala och reflektera om texter
 • skriver olika texttyper som till exempel berättande text, instruerande text, faktatext, argumenterande text och poesi
 • kan enkelt bearbeta texter själv och med kamratrespons
 • skriver läsligt för hand och med digitala medier
 • skriver korta och enkla meningar med punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken
 • kan stava vanligt förekommande ord
 • berättar och uttrycker egna erfarenheter, tankar och åsikter i tal och skrift
 • tolkar och samtalar om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer.
 • kan söka information i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • har ett källkritiskt förhållningssätt i hur texters avsändare påverkar innehållet

Hållpunkter för årskurs 4–6

Alla elever

 • lär sig använda och tillämpar lässtrategier för att förstå texter från olika medier
 • kan föra resonemang och tolka olika texters budskap: på raderna – rätt svar finns i texten, mellan raderna – svaret går att lista ut genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser, bortom raderna – svaret finns hos läsaren själv
 • utvecklar strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, till exempel beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, berättande och poetiska texter
 • tillägnar sig olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form
 • lär sig hur man ger och tar emot respons på texter
 • utvecklar sin handstil och lär sig att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av digitala medier
 • förstår och kan tillämpa språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer, ordklasser, och sambandsord
 • lär sig använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • tolkning av och samtal om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer
 • kan söka information i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet
 • kan jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Hållpunkter för årskurs 7–9

Alla elever

 • kan använda lässtrategier för att urskilja olika texters budskap, tema och motiv
 • kan använda lässtrategier för att urskilja olika texters syfte, avsändare och sammanhang
 • resonerar och drar slutsatser inom alla ämnen utifrån olika texttyper
 • utvecklar och fördjupar sitt skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag till exempel beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, berättande och poetiska texter
 • utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter till innehåll och form
 • tillägnar sig förmåga att redigera och disponera texter med hjälp av digitala medier och olika funktioner för språkbehandling
 • kan tillämpa stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar
 • använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • tolkning av och samtal om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer
 • kan informationssöka på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer
 • kan citera och göra källhänvisningar
 • kan sovra i en stor informationsmängd och pröva källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.