Hållpunkter för språk-, läs- och skrivutveckling i årskurs F–9

För en god läs- och skrivutveckling behövs ett antal komponenter.

De komponenter som behövs är:

 • språklig medvetenhet
 • ordavkodning
 • ordförrådsutveckling
 • flyt i läsningen
 • läs- och skrivförståelsestrategier
 • genrekunskap

Hållpunkterna för språk-, läs- och skrivutvecklingen i Enköpings kommun är utformade i överensstämmelse med Skolverkets bedömningsstöd och kunskapskrav. De ska ses som riktlinjer för elevers språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen. Det ska finnas en progression genom hela skoltiden från förskoleklass till årskurs 9.

Hållpunkter för förskoleklassen och årskurs 1

Alla elever

 • utvecklar en god fonologisk medvetenhet och därmed god beredskap inför den kommande formella läs- och skrivutvecklingen i årskurs 1
 • har en effektiv bokstavskännedom
 • lär sig förstå sambandet mellan bokstav och ljud samt klarar av att skriva ljudenligt stavade ord både för hand och med digitala medier
 • utvecklar hör- och läsförståelsestrategier genom högläsning och textsamtal
 • lämnar årskurs 1 med en fungerande avkodningsförmåga, det vill säga läser ihop bokstäver till ord med visst flyt
 • läser enkel text med korta meningar och kan reflektera kring innehållet
 • berättar och uttrycker enkelt egna erfarenheter, tankar och åsikter i tal och skrift
 • tolkar och samtalar om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer
 • använder ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra
 • tillämpar säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang

Hållpunkter för årskurs 2 och 3

Alla elever

 • kan läsa en enkel och elevnära text med flyt
 • utvecklar och tillämpar lässtrategier för att förstå enkla texter
 • kan samtala och reflektera om texter
 • skriver olika texttyper som till exempel berättande text, instruerande text, faktatext, argumenterande text och poesi
 • kan enkelt bearbeta texter själv och med kamratrespons
 • skriver läsligt för hand och med digitala medier
 • skriver korta och enkla meningar med punkt, stor bokstav, frågetecken och utropstecken
 • kan stava vanligt förekommande ord
 • berättar och uttrycker egna erfarenheter, tankar och åsikter i tal och skrift
 • tolkar och samtalar om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer.
 • kan söka information i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • har ett källkritiskt förhållningssätt i hur texters avsändare påverkar innehållet

Hållpunkter för årskurs 4–6

Alla elever

 • lär sig använda och tillämpar lässtrategier för att förstå texter från olika medier
 • kan föra resonemang och tolka olika texters budskap: på raderna – rätt svar finns i texten, mellan raderna – svaret går att lista ut genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser, bortom raderna – svaret finns hos läsaren själv
 • utvecklar strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, till exempel beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, berättande och poetiska texter
 • tillägnar sig olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form
 • lär sig hur man ger och tar emot respons på texter
 • utvecklar sin handstil och lär sig att skriva, disponera och redigera texter med hjälp av digitala medier
 • förstår och kan tillämpa språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer, ordklasser, och sambandsord
 • lär sig använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • tolkning av och samtal om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer
 • kan söka information i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet
 • kan jämföra källor och pröva deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Hållpunkter för årskurs 7–9

Alla elever

 • kan använda lässtrategier för att urskilja olika texters budskap, tema och motiv
 • kan använda lässtrategier för att urskilja olika texters syfte, avsändare och sammanhang
 • resonerar och drar slutsatser inom alla ämnen utifrån olika texttyper
 • utvecklar och fördjupar sitt skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag till exempel beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande, berättande och poetiska texter
 • utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter till innehåll och form
 • tillägnar sig förmåga att redigera och disponera texter med hjälp av digitala medier och olika funktioner för språkbehandling
 • kan tillämpa stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar
 • använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
 • tolkning av och samtal om form, innehåll och budskap i bilder, musik och andra estetiska uttrycksformer
 • kan informationssöka på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer
 • kan citera och göra källhänvisningar
 • kan sovra i en stor informationsmängd och pröva källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.