Förebyggande arbete och tidiga insatser

Forskning visar att den språkliga miljö som barn vistas i har stor betydelse för den senare läs- och skrivinlärningen.

När eleverna börjar i förskoleklass kommer de ifrån olika miljöer och har därför varierade kunskaper och erfarenheter av språkliga aktiviteter. Det blir skolans uppdrag att möta och tillgodose alla dessa elevers förutsättningar och behov. Därför behöver alla skolor ha en medveten strategi för det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet så att alla elever får rätt förutsättningar.

Redan i förskoleklass strävar pedagogerna efter att främja den verbala kommunikationen och bygga upp ordförrådet för att lägga en god grund för elevernas läs- och skrivlärande. De arbetar målmedvetet och strukturerat för att skapa lärmiljöer där de språkliga aktiviteterna står i centrum. Eleverna ges möjlighet att berätta och uttrycka egna erfarenheter, tankar och åsikter. Grundläggande är att bibehålla och stärka alla elevers tro på sig själva och motivation och lust att lära. (Tjernberg, 2013)

I årskurserna 1-3 läggs extra stort fokus på läsinlärningen och på att få läsflyt. Det är viktigt att eleverna så snart som möjligt uppnår en god avkodningsförmåga. Det ställer krav på lärarens kunskap, kompetens och förmåga att se vad varje elev behöver. Lästräningen sker genom högläsning, tyst läsning, läsning i par, läsning i grupp och läsning med öronen – ljudböcker. Elevernas läsförståelse utvecklas genom att läraren medvetet och strukturerat arbetar med läsförståelsestrategier. Målet är att insatser sätts in så tidigt som möjligt, innan eleven upplever ett misslyckande.

Högläsningen utvecklar förmågan att förstå och uppskatta berättelser i böcker, påverkar förmågan att förstå och använda avancerade grammatiska konstruktioner och förmågan att uppfatta ljudstrukturen i ord. Vid högläsning artikuleras språket tydligare i förhållande till vanligt muntligt berättande. Det medför att man lättare utvecklar förmåga att identifiera och laborera med de minsta betydelseskiljande språkljuden, fonemen. (Myrberg, 2007)

Elevernas individuella behov kräver att pedagogerna har en flexibel strategi-, metod- och materialanvändning. Det är också viktigt att alla elever lär sig använda olika alternativa verktyg eftersom dessa har både en kompenserande och språkutvecklande funktion.

Referenser

Myrberg, M. (2007). Dyslexi en kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie 2:2007. Stockholm: Vetenskapsrådet

Tjernberg, C. (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning En bro mellan teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.