Språk-, läs-, och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutvecklingsplan för grundskolan i Enköpings kommun.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kultur, livsåskådning, generationer och språk möts (Lgr11, s 222).

I Enköpings kommun arbetar vi aktivt för att alla elever ska utveckla en god språk- läs- och skrivförmåga. Det språkutvecklande arbetssättet skall genomsyra alla ämnen och stadier i skolan. Vi lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet.

Under hela skoltiden arbetar vi målmedvetet och strukturerat för att skapa lärmiljöer där de språkliga aktiviteterna – samtala, läsa, skriva – genomsyrar alla ämnen. Vi strävar efter att främja den verbala kommunikationen och bygga upp ordförrådet för att utveckla läs- och skrivförmågan. Eleverna berättar och uttrycker egna erfarenheter, tankar och åsikter i såväl tal som skrift. Högläsning, muntlig framställning, textsamtal och ett medvetet och strukturerat arbete med läs- och skrivförståelsestrategier ingår i undervisningen. Grundläggande är att bibehålla och stärka alla elevers tro på sig själva och motivation och lust att lära.

Skolorna i kommunen skall sträva efter att arbeta förebyggande och språkutvecklande. Genom ett systematiskt arbete, och genom att insatser sätta in på ett tidigt stadium, ökar möjligheterna för elever som är i riskzonen för språk-, läs- och skrivsvårigheter att utveckla förmågor så att de når kunskapskraven.

Viktiga moment i elevernas läs- och skrivutveckling övervakas av läraren i den dagliga verksamheten. Syftet är att tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för de elever som behöver extra stöd. Den formativa utvärderingen, det vill säga en bedömning som är framåtsyftande, är central i arbetet. I samspelet mellan lärare och elev synliggörs lärandet för både eleven och läraren. Eleverna är således delaktiga i sitt lärande och vet vad de kan och vad som är nästa steg att ta i riktning mot målen.

Projektet initierades av lektor Catharina Tjernberg och specialpedagog Annie Bernhardsson höstterminen 2014. Planen utarbetades i samarbete med referensgruppen för språk-, läs- och skrivutveckling (SLS) i Enköpings kommun. Referensgruppen består av lektor och verksamma lärare från förskoleklass till årskurs nio med speciell kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling.

Ansvariga för innehållet

Lektor

Catharina Tjernberg
catharina.tjernberg@enkoping.se

Förstelärare förskoleklass

Ann-Charlotte Silén
ann-charlotte.silen@enkoping.se

Förstelärare årskurs F-6

Cecilia Bergentz

Speciallärare årskurs 1-3

Karin Isaacson
karin.isaacson@enkoping.se

Förstelärare engelska/svenska

Åsa Frycklund
asa.frycklund@enkoping.se

Förstelärare årskurs 4-6

Mikael Back
mikael.back@enkoping.se

Förstelärare engelska/svenska

Annika Sjödahl

Lärare komvux grundläggande SVA

Lena Landelius
lena.landelius@enkoping.se


Mer om projektet

Här kan du läsa mer om projektet i andra medier:

Framtidens karriär - grundskollärare

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies. Läs mer om de cookies vi använder och hur du hanterar dem.