Politiska nämnder

I Enköping finns tio nämnder som ansvarar för kommunens olika verksamhetsområden. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.

Hitta på sidan

Kommunens arbete är så omfattande att kommunstyrelsen inte ensam kan klara att handlägga alla ärenden. Därför finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som har tilldelats och är specialiserade inom olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar själva mer i detalj om mål och riktlinjer för sina respektive områ​den. Varje förvaltning är knuten till en eller flera nämnder.

Nio politiska nämnder

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Nämnderna bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av tjänstemän.

Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Nämnderna ansvarar också för kommunens sju förvaltningar.

Krislednings­nämnden uppdrag specificeras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Krisledningsnämnden styrs av en ordförande och har mandat att vid extraordinära händelser ta över ansvar från andra nämnder om det krävs för att hantera händelsen.

Krisledningsnämnden ansvarar för att fatta inriktningsbeslut som kan krävas för att hantera en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen (1 kap. 4 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).

Sammanträdesdatum

I normala fall har krisledningsnämnden inte några planerade sammanträden utan de sammankallas när behov uppstår. För att hålla sig uppdaterade och informerade om uppdraget genomförs utbildning och övning med ledamöter i krisledningsnämnden med jämna mellanrum.

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens myndighetsutövning och rådgivning enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, strålskyddslagen, lagen om lägenhetsregister med mera.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 60 tjänstemän. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tre avdelningar: byggavdelningen, miljöavdelningen samt kart- och GIS-avdelningen.

Sammanträdesdatum

 • 10 februari
 • 10 mars
 • 14 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 15 september
 • 13 oktober
 • 10 november
 • 15 december

Kallelser och protokoll

Vi publicerar inte miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll på webbplatsen för att de innehåller personuppgifter.

Protokollen finns i kommunens kontaktcenter, på miljö- och byggnadsförvaltningen och på Enköpings bibliotek cirka tio dagar efter sammanträdet.

Insyn och kontakt

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har nämnden en förvaltning som består av cirka 160 tjänstemän. Socialförvaltningen har två verksamhetsområden och en administrativ funktion: verksamhetsområde öppenvård, verksamhetsområde myndighet och administrativa enheten.

Sammanträdesdatum 2021

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 19 april
 • 18 maj
 • 22 juni
 • 23 augusti
 • 21 september
 • 25 oktober
 • 22 november
 • 14 december

Insyn och kontakt

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Till sin hjälp har tekniska nämnden en tjänstemannaorganisation, samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har cirka 300 anställda.

Sammanträdesdatum 2021

 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Insyn och kontaktuppgifter

Upplevelsenämnden ska stärka kommunens profil och attraktionskraft när det gäller kultur, fritid, idrott, hälsa, evenemang och besöksnäring.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Upplevelsenämnden har en egen förvaltning som heter upplevelseförvaltningen. På upplevelseförvaltningen finns en förvaltningschef och en central del - utveckling och stöd. Förvaltningen har fyra verksamhetsområden: Barn och unga, Kultur, konst och bibliotek, Museum och turism och Idrott och fritid.

Sammanträdesdatum 2021

 • 16 februari
 • 16 mars
 • 20 april
 • 25 maj
 • 15 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Delta som åhörare på upplevelsenämndens möte

Sammanträden börjar klockan 17 och hålls vanligtvis på Joar Blå.

För att kunna delta på mötet behöver du skicka ett mejl till upplevelseforvaltningen@enkoping.se senast klockan 14.00 mötesdagen och anmäla dig till mötet. Du får då ett svar med en länk till mötet.

Du ska ansluta till mötet senast fem minuter innan det startar.

Vi påminner om att du som åhörare bara kan lyssna på mötet. Din kamera och mikrofon ska vara avstängda under hela mötet. Du kan inte yttra dig, ställa frågor eller på annat sätt störa mötet. Skulle detta ske kommer du att avvisas från mötet. Din medverkan förutsätter att du följer dessa riktlinjer.

Insyn och kontakt

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för all utbildning inom skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. Nämnden är också ansvarig för arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande. Det finns sju ytterligare ledamöter i nämnden samt sju ersättare. Nämnden har en egen förvaltning som heter utbildningsförvaltningen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Nämnden ansvarar också för gymnasium, komvux med lärvux, SFI (svenska för invandrare), yrkeshögskola, arbetsmarknadsinsatser och integrationsåtgärder.

Sammanträdesdatum 2021

 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Nämnden håller normalt sina sammanträden i utbildningsförvaltningens lokaler på Linbanegatan 12.

Behöver du få tag på skolnämndens eller utbildningsnämndens dokument mejlar du till utbildningsforvaltning@enkoping.se så hjälper vi dig att ta fram dem.

Insyn och kontakt

Valnämnden ansvarar för att genomföra val i kommunen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare tre ledamöter och fem ersättare.

Valnämnden har ingen egen förvaltning, utan får stöd av kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdesdatum 2021

på Linbanegatan 12

 • 16 februari
 • 18 maj
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 14 december

Insyn och kontakt

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service enligt vissa lagar:

 • socialtjänstlagen
 • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ord­förande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Vård- och omsorgsnämnden har en egen förvaltning som heter vård- och omsorgsförvaltningen.

Sammanträdesdatum

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni (inställt)
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Insyn och kontakt

Överförmyndarnämnden är den kommunala tillsynsmyndigheten som på statens uppdrag ska se till att kommuninvånare som har ställföreträdare inte lider ekonomiska förluster eller rättsförluster. I tillsynsarbete ingår att årligen granska årsräkningar av ställföreträdarens förvaltning av huvudmannens ekonomi.

Överförmyndarnämnden ser till att kommuninvånare som har behov av det får en ställföreträdare. Nämnden ska även se till att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Överförmyndarnämnden har ingen egen förvaltning. Nämnden får stöd av den länsgemensamma överförmyndarförvaltningen i Uppsala.

Insyn och kontakt