Kommu­nens ansvar vid kris­beredskap och kris

Vad har egentligen Enköpings kommun för roll i samhällets krisberedskap och vilka samarbetar de med. Kommunen har en krisgrupp (Posom) som kopplas in vid större kriser.

Kommunens roll 

Enköpings kommuns följer ett antal lagar för sitt arbete med krisberedskap. Mycket av det arbetet fokuserar på att göra alla kommunala verksamheter väl förberedda för en kris eller svår samhällsstörning. Det kan handla om allt från påfrestande vädersituationer med begränsade översvämningar som följd, till större och mer omfattande händelser, naturkatastrofer eller elavbrott som hotar att sätta livsviktiga samhällsfunktioner ur spel.

Kommunen ska arbeta för att uppfylla målen som regeringen satt upp för Sveriges beredskap, nämligen att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Samarbeten

Enköpings kommun samarbetar kommunen med andra i sitt beredskapsarbete. I länet finns ett regionalt samverkansnätverk, C-SAM, vars huvudsyfte är att öka länets förutsättningar att hantera krissituationer. Där ingår länets åtta kommuner, polismyndigheten i Uppsala län, Uppsala läns landsting och Länsstyrelsen i Uppsala län. Parterna har förbundit sig att samverka med övriga deltagande parter före, under och efter en inträffad händelse eller kris och erbjuda stöd efter egen förmåga.

De befattningshavare som utses representera parterna i C-Sam innehar mandat att företräda den egna organisationen i frågor som rör samhällsskydds- och beredskapsområdet. Inom C-sam finns arbetsgrupper inom ledning, social oro, information och extraordinära händelser.

Enköpings kommun är också med i en samverkansgrupp som heter 4M och innefattar de fyra städerna närmast Mälaren: Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs.

Kommunens krisgrupp (POSOM)

Det psykiska och sociala omhändertagandet är en viktig del av att hantera en kris. Därför har kommunen inrättat en särskild grupp för detta, en så kallad POSOM-grupp. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser.

POSOM kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till och aktiveras av kommunens socialchef, räddningsledare på plats eller vakthavande befäl/lokalpolischef/polisinsatschef vid en stor olycka, katastrof eller omfattande säkerhetshändelse eller genom egen bedömning utifrån en händelse. Gruppen ska se till att kommunen har en beredskap och kompetens för det arbetet.

Det är ovanligt att POSOM-gruppen är aktiv på olycksplatsen, vanligtvis upprättas ett stödcentrum där insatserna samordnas på annan förutbestämd plats.

Posom-gruppen ska även upprätta ett informations- och stödcentrum vid kriser. Medlemmarna i gruppen kommer från flera av kommunens förvaltningar, men också från polisen, Svenska kyrkan, Enköpings lasarett och räddningstjänsten.

Personerna som deltar i gruppen övar och utbildar sig i att ge stöd vid olyckor som kräver psykosocial omvårdnad. Vissa har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och har vana och förmåga att arbeta under stress.

POSOM-gruppens uppgift är att:

  • Tillgodose behovet av psykologiskt, socialt och medmänskligt stöd till direkt och indirekt drabbade och närstående vid allvarliga och omfattande olyckor, katastrofer eller händelser
  • Upprätta stödcentrum vid kriser
  • Samverka med övriga av en olycka berörda organisationer
  • Genomföra regelbundna utbildningar och övningar

POSOM i Enköpings kommun

POSOM-gruppens arbete leds av socialchef eller dennes ersättare. De som ingår i POSOM-gruppen i Enköping är personer från flera olika förvaltningar i Enköpings kommun, men också Polisen, Svenska kyrkan, stödgruppen, Enköpings lasarett och räddningstjänsten.

Personerna som deltar i gruppen övar regelbundet för att kunna ge stöd vid svåra händelser som kräver psykosocial omvårdnad. Vissa har också särskilda kunskaper om hur människor reagerar i kris och har vana och förmåga att arbeta under stress.

Ett komplement till POSOM-Stödgruppen

I Enköpings kommun finns även Stödgruppen. De finns även representerade i POSOM-gruppen. Den består av ideella resurser, som kan användas som stödpersoner till människor som behöver stöd under en längre period. Stödgruppen aktiveras oftast, istället för POSOM, vid mer avgränsade olyckor och traumatiska händelser, till exempel vid tragiska plötsliga dödsfall där anhöriga och eventuella vittnen behöver stöd.

Kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) och socialchefen har, förutom Räddningstjänsten och Polisen möjlighet att aktivera Stödgruppen.

Lagar som styr kommunens krisberedskap

Det finns lagar som styr hur kommunen ska arbeta med krisberedskap.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lagen ska skapa ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor för alla. Det skyddsvärda i lagen är människors liv och hälsa, men också egendom och miljö.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Lagen ska minska sårbarheter i kommuners och landstings verksamheter, och kommuner och landsting ska stärka sin förmåga att hantera krissituationer. Genom att arbeta utifrån lagen ska kommuner och landsting också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Trygghets­punkter

En trygghetspunkt är en byggnad som i krislägen kan öppnas för alla som inte har tillgång till värme eller elektricitet. Det är för att man ska kunna värma sig, få information och annat.

När används trygghetspunkter?

Det är kommunens krisledningsorganisation som beslutar om kommunen ska använda trygghetspunkterna.

Vilka trygghetspunkter finns i Enköpings kommun?

  • brandstationen i Veckholm
  • brandstationen i Örsundsbro
  • brandstationen i Fjärdhundra
  • Idrottshuset i Enköping.

Hur vet jag om trygghetspunkterna används?

Om trygghetspunkterna behöver öppnas får du veta det via:

  • anslag vid trygghetspunkterna
  • krisinformationsnumret 113 13

Finns det skyddsrum i Enköping?

Ja, du kan se var skyddsrummen finns i Enköping via en karta från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).