Egen­kontroll livsmedels­verksam­het

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som verksamhets­utövare ska planera och ha kontroll att din verksamhet uppfyller gällande lagstiftning och regler.

Vad betyder egenkontroll?

Egenkontroll betyder att du ska ha tydliga rutiner för att kontrollera att din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningen, så att alla livsmedel är säkra att äta.

Den egna kontrollen ska vara anpassad till den aktuella verksamheten och rutinerna kan alltså se olika ut för olika företag. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att ha en väl fungerande egen kontroll.

Behöver du hjälp med att utforma rutiner för egenkontroll kan du ta hjälp av en konsult eller använda dig av arbetsmetoden HACCP.

HACCP-plan

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points. Det är en arbetsmetod för hur du kartlägger och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen. När du utformar din egen HACCP-plan är EU-kommissionens vägledning en bra hjälp. För mindre verksamheter är det bilaga två i vägledningen som är mest aktuell.

Om branschriktlinjer på livsmedelsverkets webbplats

Om egenkontroll på livsmedelsverkets webbplats

Lagar och förordningar

Lagar

Livsmedelslag (2006:804) på riks­dagens webblats

Förordningar

Förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) på riksdagens webbplats