Egen­kontroll miljöfarlig verksam­het

Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du som verksamhets­utövare ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minimera påverkan på människors hälsa och miljön.

För verksamheter som påverkar hälsa eller miljö

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Som verksamhets­utövare ska du kunna redogöra för hur du motverkar och förebygger olägenheter för människors hälsa och miljön. Egenkontroll är ett generellt krav i miljöbalken 26 kapitlet, 19 paragrafen. Miljöbalken och de allmänna hänsynsreglerna gäller för alla verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön. Det kan gälla allt från en liten frisersalong till stora industrier. Egen­kontrollen ska anpassas till verksamheten. Omfattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens typ, storlek och påverkan. Egenkontroll är ett ständigt pågående arbete som kräver god planering, uppföljning av utförande och förändring om behov finns.

Vilka verksamheter måste ha egenkontroll?

Verksamheter eller åtgärder som omfattas av egenkontroll är till exempel:

 • miljöfarliga tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter (A-, B- och C-verksamheter)
 • avloppsanläggningar
 • värmepumpar
 • hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta till exempel verksamheter med tatuering, piercing eller akupunktur
 • lokaler för undervisning: förskolor, skolor och fritidsverksamhet
 • allmänna bassängbad eller bassängbad som används av många människor
 • verksamheter som hanterar kemikalier och biotekniska organismer.

Rutiner för egenkontroll

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett viktigt verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från myndigheter. En god egenkontroll säkerställer att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö.

Rutiner bör finnas för till exempel:

 • skötsel och underhåll (städning, felanmälan med mera)
 • ansvarsfördelning
 • klagomålshantering
 • hygienrutiner
 • riskanalys
 • kalibrering och avläsning av instrument
 • regelbunden undersökning eller kontroll av utrustning, skyddsåtgärder med mera
 • vilka provtagningar, analyser och mätningar som ska ingå och syftet med dessa
 • åtgärda upptäckta avvikelser eller brister
 • underrättelse om driftstörning.

Egen­kontrollens innehåll

För verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav. Dessa krav finns i förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901). Dokumentationen ska vara skriftlig. Anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken ska bland annat kunna redovisa en ansvarsfördelning för miljöbalkens område, ha rutiner för att kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick, riskbedöma verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt, underrätta miljöavdelningen om driftstörning som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, ha en kemikalieförteckning med mera.

Vad händer om jag inte har egenkontroll?

Om A- eller B-klassade verksamheter inte följer kraven i förordningen om egenkontroll kan vi utfärda en miljösanktionsavgift. För övriga verksamheter finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig egenkontroll, men vi kan förelägga dig att vidta åtgärder om egenkontrollen är otillräcklig.

Vad gör jag om jag har en driftstörning?

Om du har en driftstörning i din verksamhet som påverkar människors hälsa eller miljön ska du underrätta oss. Du ska underrätta oss redan när du misstänker att störningen kan medföra risk för hälsa och miljön. Du ska inte vänta in och se om det verkligen blir en skada.

Underrätta om driftstörning

Lagar, förordningar och allmänna råd

Lagar:

Läs miljöbalken (1998:808) på riksdagens webbplats

Förordningar:

Läs förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) på riksdagens webbplats

Läs förordning om miljösanktionsavgifter (2012:259) på riksdagens webbplats

Läs förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901) på riksdagens webbplats

Läs miljöprövningsförordning (2013:251) på riksdagens webbplats

Allmänna råd och information:

Läs Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2) på deras webbplats

Om hygienregler – företagets egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om egenkontroll för hygienverksamheter med risk för blodsmitta