Taxor och avgifter för bygg-, miljö- och karttjänster

Här kan läsa om kommunens taxor.

Bygga nytt, ändra eller riva

På sidan "Bygglovshjälpen" finns exempel på vad det kostar att ansöka om att få göra olika byggprojekt. Summan som står vid varje projekt är endast exempel och inte en fast summa. Hur mycket ditt byggprojekt faktiskt kostar beror på hur avancerat det är.

Det här gäller för alla ärenden:

 • Avgift för att annonsera i post-och inrikestidningar tillkommer, cirka 300 kr.
 • Avgift för underrättelse/grannhöran tillkommer, 2 350–7 000 kronor.
 • Avgift för kommunicering kan tillkomma, 2 350 kronor.
 • Avgift för eventuell annonsering i dagstidning kan tillkomma, 4 700 kronor samt annonskostnad.
 • Planavgift kan tillkomma. Den varierar beroende på arean, vanligast är 8 900–76 500 kronor.
 • Avgift tillkommer om åtgärden avviker från detaljplanen, ökar 20 procent samt avgift för underrättelse/grannhöran.

Avgift för upprepad granskning av komplettering

Om vi vid upprepade tillfällen behöver granska din komplettering tar vi ut en avgift på cirka 1 200 kronor per gång.

Det här ingår i avgiften för bygglov:

 • Handläggning
 • Granskning
 • En granskning av komplettering
 • Ett tekniskt samråd
 • Ett startbesked
 • Ett arbetsplatsbesök
 • Ett slutsamråd
 • Ett slutbesked
 • Underrättelse till grannar
 • Kungörelse

Utöver bygglovs­avgiften kan du behöva betala:

 • en planavgift för nybyggnad, tillbyggnad och komplementbyggnad. Planavgiften tas ut i de fall kommunen inte haft en tydlig motpart i samband med den tidigare planläggningen. Kommunen har då, inledningsvis, stått för kostnaderna i samband med planläggningen. Om du ska betala planavgift debiteras den samtidigt som avgiften för bygglovet.
 • en extra avgift för underrättelse via dagstidning. Underrättelse via dagstidning sker vid behov.

Avgift för eventuell karta, utstakning och lägeskontroll faktureras från kommunens kart- och GIS-avdelning. Exempel på avgifter för kart- och GIS-tjänster hittar du här på sidan under rubriken Kart- och GIS-tjänster.

Reducering av avgift

Reducering av avgift kan endast göras i ärenden om lov, förhandsbesked och anmälningsärenden. Reduceringen gäller endast ärenden som har kommit in till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 1 januari 2019.

Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ärendet meddelas inom 10 veckor. Dessa 10 veckor kan förlängas. Om det händer får du ett beslut om detta. Handläggningstiden startar när ärendet är komplett. Om beslut i ärendet inte meddelas inom 10 eller 20 veckor efter att ärendet är komplett kommer avgiften att reduceras.

Avgiften reduceras med en femtedel (1/5) för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids.

I ärenden om lov och förhandsbesked gäller reduceringen endast för bygglovshandläggningen inklusive underrättelse till grannar och kungörelse. Avgiften som gäller teknisk granskning, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked samt planavgift reduceras inte.

I anmälningsärenden gäller reduceringen för handläggningen av anmälningsärendet som till exempel teknisk granskning, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked. Avgift för extra samråd, platsbesök, startbesked eller slutbesked reduceras inte.

Sanktionsavgifter vid olovligt byggande

Byggsanktionsavgifter tas ut av kommunen om du:

 • bygger till, bygger nytt eller ändrar användningen av byggnaden utan bygglov och startbesked
 • färgar om fasaden eller byter tak- eller fasadmaterial utan bygglov och startbesked, om det krävs
 • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked
 • vidtar en åtgärd utan att ha en kontrollansvarig, om en sådan krävs
 • river en byggnad utan rivningslov
 • installerar eller väsentligt ändrar en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för vatten eller ventilation utan att göra en anmälan.

Miljö, hälso­skydd och livsmedel

Avgifter för prövning av ansökan om tillstånd

Avgift för prövning av ansökan om tillstånd är inte momspliktig.

Avlopp

 • Avloppsanläggning för WC-vatten till sluten tank: 5 120 kronor
 • Avloppsanläggning för WC-vatten till sluten tank med en separat avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med utsläpp till mark och vatten: 8 960 kronor
 • Avloppsanläggning för WC-vatten med avloppsutsläpp till mark eller vatten, komplett ansökan: 8 960 kronor
 • Avloppsanläggning för WC-vatten med avloppsutsläpp till mark eller vatten, ej komplett ansökan: 11 520 kronor
 • Avloppsanläggning för 26–200 personer (6–40 hushåll): 1 280 kronor/timme
 • Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med utsläpp till mark och vatten: 7 680 kronor
 • Ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanläggning, som inte tidigare haft vattentoalett ansluten: 8 960 kronor

Tillstånd djurhållning inom detaljplan

 • Fjäderfä eller pälsdjur som inte är sällskapsdjur: 3 840 kronor
 • Giftig orm: 6 400 kronor
 • Nöt, häst, get, får eller svin: 3 840 kronor

Värme­pump, berg­värme, ytjord­värme

 • Tillstånd för inrättande av värmepump, bergvärme och ytjordvärme för enfamiljshus: 2 560 kronor
 • Tillstånd för inrättande av värmepump, övriga värmepumpar: 1 280 kronor/timme

Avgifter för anmälan och ansökan om dispens eller uppehåll

‌Avgift för anmälan eller ansökan om dispens är inte momspliktig.

Av­lopp, latrin, slam och massor

 • Avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten med utsläpp till mark eller vatten på öar i Mälaren (gäller inte för Bryggholmen, Arnö och Märsön där du måste ansöka om tillstånd): 7 680 kronor
 • Ändring av avloppsanläggning enligt paragraf 14 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 7 680 kronor
 • Installera en förmultningstoalett, förbränningstoalett eller annan toalett utan WC-toalett och kompostera latrin: 1 280 kronor
 • Ansökan om dispens för glesare slamtömningsintervall: 1 280 kronor
 • Anmälan av återvinning av massor eller avfall för anläggningsändamål: 1 280 kronor/timme
 • Anmälan om uppläggning av muddermassor: 1 280 kronor/timme

Dricks­vatten­anläggning

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning: 1 590 kronor

Eldning

Ansökan om dispens för eldning av trädgårdsavfall: 1 280 kronor/timme

För­skola, skola, fritids­hem

Anmälan av förskola, skola eller fritidsverksamhet: 1 280 kronor/timme

Hem­kompostering

Hushålls­avfall

Hygienisk verksamhet

Anmälan av yrkesmässig hygienisk verksamhet: 1 280 kronor/timme

Livsmedels­­anläggning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning: 1 590 kronor

Miljöfarlig verksamhet

 • Anmälan av miljöfarlig verksamhet: 1 280 kronor/timme
 • Anmälan av sanering och efterbehandling av förorenat område: 1 280 kronor/timme

Vatten­skyddsföreskrifter

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter: 1 280 kronor/timme

Avgifter för tillsyn, årlig kontroll eller extra offentlig kontroll

Avgift för tillsyn är inte momspliktig.

Avlopp, minireningsverk

 • Inspektion och handläggning vid tillsyn i samband med projektstart, så kallad avloppsinventering: 2 560 kronor
 • Tillsyn och granskning av egenkontroll för minireningsverk och andra avloppsanläggningar med kemisk fällning, fosforfälla eller fosforfilter: 1280 kronor/timme
 • Tillsyn i övrigt, till exempel skrivning av beslut efter avloppsinventering, eller vid klagomål: 1 280 kronor/timme
 • Årlig tillsyn för avloppsanläggning för 26–200 personer (6–40 hushåll): Beror på storlek och riskklassning, se taxebilaga 2 och 4

Dricksvatten­anläggning

 • Årlig kontroll av dricksvattenanläggning: 1 520 kronor/timme
 • Extra offentlig kontroll av dricksvattenanläggning: 1 590 kronor/timme

Livsmedels­anläggning

 • Årlig kontroll av livsmedelsanläggning: 1 520 kronor/timme
 • Extra offentlig kontroll av livsmedelsanläggning: 1 590 kronor/timme

SKR:s underlag för taxa inom miljöbalkens område

Kart- och GIS-tjänster

Nybyggnadskarta

Avgift för nybyggnadskarta är inte momspliktig.

 • Enbostadshus, oavsett tomtyta: 8 925 kronor
 • Byggnad med mindre tomtyta än 1 999 kvadratmeter: 8 925 kronor
 • Byggnad med tomtyta 2 000–4 999 kvadratmeter: 14 875 kronor
 • Byggnad med tomtyta 5 000–9 999 kvadratmeter: 20 825 kronor
 • Byggnad med tomtyta större än 10 000 kvadratmeter: 26 775 kronor

Lovkarta

Avgift för lovkarta är inte momspliktig.

 • Oavsett tomtyta: 1785 kronor

Utstakning och lägeskontroll

Gäller för byggnad med fyra hörn, 1–199 kvadratmeter.

Avgift för utstakning och lägeskontroll är momspliktig, med undantag för när kommunen kräver att göra utstakning i egen regi. Då är utstakningen inte momspliktig. Avgifterna är inklusive moms.

 • Grovutstakning huvudbyggnad–nybyggnad: 5 712 kronor
 • Finutstakning huvudbyggnad–nybyggnad: 9 520 kronor
 • Lägeskontroll huvudbyggnad–nybyggnad: 6 248 kronor
 • Grovutstakning komplementbyggnad-nybyggnad garage eller uthus: 2 499 kronor
 • Finutstakning komplementbyggnad-nybyggnad garagage eller uthus: 4 165 kronor
 • Lägeskontroll komplementbyggnad-nybyggnad garage eller uthus: 3 332 kronor
 • Grovutstakning tillbyggnad–nybyggnad: 1 785 kronor
 • Finutstakning tillbyggnad–nybyggnad: 2 975 kronor
 • Lägeskontroll tillbyggnad–nybyggnad: 3 332 kronor

Mätning i egen regi

Utstakning och lägeskontroll kan utföras av miljö- och byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kompetens som byggherren föreslår. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en administrationsavgift för prövning av mätningsbehörighet, verifiering av utförda arbeten och inlämnad dokumentation. I avgiften ingår tillgång till stomnät, referenssystem, fastighetsgränser och förrättningskartor, där det finns tillgängligt. Avgiften är momsbefriad.

 • Avgift för administration och prövning av behörighet: 1 000 kronor

Överklaga ett beslut om avgift eller taxor

Det är kommunfullmäktige som på ett övergripande plan beslutar om kommunens taxor och avgifter, till exempel hur hög en viss timtaxa i ett slags ärendetyp ska vara. Är du missnöjd med något i kommunfullmäktiges beslut kan du, som kommunmedlem, överklaga en eller flera delar i det. Det ska ske inom tre veckor från det att kommunfullmäktiges beslut om taxor har publicerats på kommunens anslagstavla.

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om taxor och avgifter fattar sedan miljö- och byggnadsnämnden eller dess förvaltning beslut om avgift i ett enskilt fall, ofta i samma beslut som ärendet. Vissa beslut om avgift kan överklagas, men inte alla. Om ett beslut om avgift kan överklagas så kommer du att få information om det tillsammans med beslutet. Informationen kommer i en så kallad överklagandehänvisning som talar om hur du ska göra för att överklaga.

I korthet ska du överklaga skriftligt och inom en viss angiven tid. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig att överklaga. Det är viktigt att överklagan kommer in i rätt tid. Beslutet överklagas till länsstyrelsen i Uppsala län, men du ska skicka din överklagan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Miljö- och byggnadsförvaltningen avgör om din överklagan har kommit in i rätt tid. Om den har kommit in i rätt tid skickar förvaltningen den vidare till länsstyrelsen. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan också själva ändra beslutet om den anser att det finns skäl för det. I de fallen sänds överklagan inte vidare till länsstyrelsen utan du får ett nytt beslut.

Betala fakturan trots överklagan

Även om du ska överklaga ett beslut om avgift måste du betala fakturan innan den förfaller. Om avgiften upphävs eller ändras kommer kommunen att reglera det.

Det ska överklagan innehålla

 • Namn och personnummer, postadress och telefonnummer.
 • Vilket beslut som överklagas. Ange miljö- och byggnadsnämndens beslutsnummer och aktuellt diarie- eller ärendenummer.
 • Varför du anser att beslutet är felaktigt.
 • Vilken ändring du önskar. Om det finns handlingar eller annat som stöder uppfattningen bör dessa skickas med.

Skicka överklagan till:

Enköpings kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping

E-post till kontaktcenter: kommunen@enkoping.se

Beslut om taxor

Taxorna beslutas av kommunfullmäktige.