Ansök om tillstånd för servering av alkohol­haltiga drycker

Om du vill servera alkohol i din verksamhet, måste du ansöka om tillstånd.

Uppgifter som ska framgå av ansökan

  • Uppgifter om sökande
  • Ansökan avser
  • Serveringsställe
  • Serveringslokaler
  • Serveringens omfattning
  • Serveringstider
  • Underskrift av firmatecknare
  • Anmälan om serveringsansvariga
  • Finansiering av verksamheten. Du kan välja att göra en finansieringsplan på egen hand eller använda vår mall för finansieringsplan. Mall finansieringsplan (pdf, 450 kB)
  • Till ansökan ska även bifogas bilagor enligt förteckning

Innan handläggningen påbörjas av socialnämndens tjänstemän ska prövningsavgiften vara betald. Prövningsavgiften ska betalas in till Enköpings kommun postgiro 7 07 27-3. Märk betalningen med ditt sökandenamn samt socialförvaltningen.

Först sker en utredning av ärendet med genomgång av handlingarna, kontakter och besök med och hos sökanden. Ärendet skickas (remitteras) till polismyndigheten för att kontrollera om sökande finns med i misstankeregistret och till skatteverket för att kontrollera att sökande inte har skatteskulder. Socialnämnden kan också skicka
förfrågningar till andra berörda myndigheter både inom och utom kommunen. Slutligen ska ärendet avgöras i form av beslut av delegerad tjänsteman eller i socialnämnden.

Adress till socialförvaltningen

Ansökan skall undertecknas av behörig person och sändas till Socialförvaltningen, Enköpings kommun, 745 80 Enköping.