Regler och rapportering av köldmedier

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som är operatör (ansvarig) för en köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Nya regler vid läckagekontroll

Lagstiftningen inom köldmedieområdet har nyligen genomgått en del förändringar. En ny EU-gemensam F-gasförordning trädde i kraft den 1 januari 2015 och ny svensk lagstiftning gäller från 1 januari 2017.

Det finns flera nyheter i lagstiftningen som kan påverka hur ofta du behöver kontrollera läckage på dina aggregat. Bland annat kan vissa aggregat behöva fler läckagekontroller, medan andra inte behöver kontrolleras alls. Det kommer också att på några års sikt bli ont om de mest växthuspåverkande f-gaserna, som exempelvis R404A.

Den lagstiftning en verksamhet bör känna till är främst förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, förordning (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen samt F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser). Du kan hitta information om f-gas på webbplatsen alltomfgas.se och på Naturvårdsverkets webbplats.

Mängd i ton koldioxidekvivalenter

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i stället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU- förordningen. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

 • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader.

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till den dubbla.

Observera att de nya reglerna kan innebära att även kylaggregat som innehåller mindre än tre kilo måste läckagekontrolleras, om det innehåller minst fem ton koldioxidekvivalenter.

GWP-värde

Varje köldmedium har ett så kallat GWP-värde (Global Warming Potential). Det är ett värde som talar om hur stor påverkan på växthuseffekten köldmediet har jämfört med koldioxid. Koldioxid har ett GWP-värde satt till 1.

För att räkna fram koldioxidekvivalenten för din anläggning ska du multiplicera mängden köldmedium med gasens GWP-faktor. I bilaga I och II till F-gas förordningen 517/2014 finns tabeller med värden för GWP. På kylbranschens webbplats finns också ett verktyg för omräkning i Anläggningskollen där man kan få hjälp med beräkningen.

Köldmedierapport

Regler för 2016-års inrapportering

Anläggningar som har sammanlagt 10 kg HFC eller mer ska rapportera in det till miljö- och byggnadsförvaltningen. Rapporter som gäller 2016 års läckagekontroll ska vara hos miljö- och byggnadsförvaltningen senast den 31 mars 2017. Den som är operatör (ansvarig) den 31 mars 2017 ansvarar för att rapporteringen från 2016 sker i tid.

Skicka in köldmedierapporten
Skicka köldmedierapporten till miljö-och byggnadsförvaltningen via brev eller mejl. Den ska vara hos förvaltningen senast den 31 mars 2017.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping
miljo.byggnadsforvaltningen@enkoping.se

Årsrapport 2017

De nya reglerna som börjar gälla 1 januari 2017 avser alla händelser som sker under år 2017 och framåt. Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e HFC eller mer under år 2017, ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2018. Rapporten ska undertecknas av operatören eller vara försedd med operatörens elektroniska underskrift.

Årsrapporten för 2017 innefattar den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Rapporten ska innehålla:

 • operatörens namn och organisationsnummer
 • fastighetsbeteckning
 • belägenhetsadress
 • kontaktuppgifter
 • namn och certifikat på teknisk personal
 • atum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • certifierad kylentreprenör
 • mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 • Kontrollerna måste utföras av en godkänd kylentreprenör. Information om dessa hittar du hos Installations
 • Certifiering i Stockholm AB (INCERT). Det är viktigt att hålla reda på datum när kontrollen har utförts. Det får inte gå mer än tolv, sex respektive tre månader mellan kontrollerna.

Installations Certifiering i Stockholms AB:s webbplats

Skicka in årsrapporten
Skicka årsrapporten till miljö-och byggnadsförvaltningen via brev eller mejl senast den 31 mars 2018.

Miljö- och byggnadsförvaltningen
745 80 Enköping
miljo.byggnadsforvaltningen@enkoping.se

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.