Projekt och utveckling

Kommunen arbetar aktivt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och etablering. Bland annat genom ett förbättringsarbete som leds av arbetsgruppen Team näringsliv. Gruppen består av nyckelpersoner från de förvaltningar som arbetar inom de områden som Enköpings företag tycker behöver förbättras mest.

Sveriges bästa företagsklimat i fokus

De mätningar och rankingar som görs av företagsklimatet i Sveriges kommuner (Nöjd kund index, NKI och Svenskt näringslivsranking) har sedan 2011 haft en sjunkande trend för Enköping. Till stor del har detta berott på att bygglovsavdelningen har varit underbemannad och saknat stabil ledning. Våren 2017 visade resultatet på en svag förbättring i Svenskt näringslivs enkätsvar.

Förbättringar 2016

2016 gjordes följande satsningar för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

 • Bygglovsavdelningen har förstärkts med ökad bemanning och ny ledning
 • Öppet hus för bygglovsärenden
 • Start av projektet Förenkla för företagen -> länka!
 • Arbete i Team Näringsliv med nyckelfunktioner för myndighetsutövning och service
 • Samverkan med den lokala företagarföreningen Företagarna för förbättrat företagsklimat
 • Ökat informationsflöde och kommunikation via hemsida, nyhetsbrev, e-post och möten
 • Utvecklingsprogram för Myranområdet togs fram i samverkan med det lokala näringslivet och antogs av kommunstyrelsen
 • Helhetsgrepp för utveckling av ett attraktivt och levande centrum

Förbättringar 2017

2017 görs följande satsningar som påverkar företagsklimatet i positiv riktning.

 • Fortsättning på projektet Förenkla för företagen
 • Kundcenter öppnar
 • Bredbandsutbyggnad
 • Dukat bord: företagen erbjuds möten med rätt funktioner i tidiga skeden på fasta tider
 • Framtagande och test av e-tjänster för exempelvis bygglov
 • Möten för företag i olika skeden och med olika behov
 • Varumärkesplattform och strategi implementeras
 • Långsiktig plan för utveckling av ett attraktivt och levande centrum fastställs

Dessa satsningar är långsiktiga och effekterna i rankingar och mätningar märks tidigast ett till två år senare. Resultaten i NKI mätningen avser föregående års ärenden. Svenskt Näringslivsranking är en attitydmätning som visar företagens attityd till företagsklimatet vid det givna enkättillfället och speglar ofta en tidigare upplevd situation och inte det aktuella nuläget.

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Kungsgatan 42
Postadress: 745 80 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.