Svenska som andraspråk

De olika arbetsområdena i svenska som andraspråk sammanfaller till stor del med beskrivningarna i ämnet svenska. Skillnaderna ligger i de inledande resonemangen om förutsättningar för att utveckla ett andrashpråk i skolan och resonemangen om strategier för att underlätta lärandeprocessen.

Det centrala innehållet i ämnet svenska som andraspråk är uppdelat i fem kunskapsområden:

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

De fem kunskapsområdena är knutna till de långsiktiga mål som finns i den avslutande delen av syftestexten. Samma kunskapsområden återkommer genom alla årskurser. Den indelningen är gjord för att på ett tydligt sätt belysa vad som är ämnets fokus och vad undervisningen ska ge eleverna kunskaper i och om.

Samma innehåll återfinns ofta i de olika årskurserna. Men det finns också innehållspunkter som inte är genomgående. En del moment kan anses avslutade i och med årskurs 1–3, andra kommer till senare under skoltiden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • välja och använda språkliga strategier
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Skillnader i centrala innehållet i svenska som andraspråk jämfört med svenska

De olika arbetsområdena i svenska som andraspråk sammanfaller till stor del med beskrivningarna i ämnet svenska. Skillnaderna ligger i de inledande resonemangen om förutsättningar för att utveckla ett andraspråk i skolan och resonemangen om strategier för att underlätta lärandeprocessen.

I svenska som andraspråk läggs större vikt vid grundläggande delar som rör språkets form, till exempel ords böjningsformer och ordförrådets utveckling, liksom ordbildning. Detta innebär dock inte att tyngdpunkten i undervisningen ska ligga på språkets form. Det har redan framgått tidigare att det är viktigare att fokusera på innehållet än på formell korrekthet i tidiga skeden av andraspråksutvecklingen. I svenska som andraspråk betonas också vikten av att ha ett jämförande perspektiv på prosodi, morfologi, grammatik, textstruktur och textmönster i olika typer av texter.

Skillnader mellan vardagsspråk och skolspråk lyfts fram tydligare här än i svenskan. Likaså lyfts olika strategier för att underlätta språkutvecklingen fram tydligare i svenska som andraspråk. Nordiska språk, svenska språkets historia och inhemska minoritetsspråk är inte med som centralt innehåll i svenska som andraspråk.

Referens: Skolverket (2011), LGR 11 ur kursplaner och centralt innehåll

Tips

Gå in på Skolverket, Läs- och skrivportalen, välj modul Läsa och skriva i alla ämnen del 3 språkutvecklande arbetssätt. Läs gärna en artikel av Åsa Wedin om språklig mångfald och språkutvecklande arbetssätt. (moment A) Där finns också en Pdf fil med Cummins modell (moment B)

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.