Digital kompetens

Vi lever i en värld där det är viktigare än någonsin att vara källkritisk och att vi reflekterar över vad vi tar del av. Det ställs idag stora krav på att vi kan hantera och förstå digitala system och tjänster.

Syftet med att använda IKT i skolan är bland annat att höja elevernas motivation för det egna lärandet, men det är även viktigt för elevernas framtida yrkesliv då det kommer ställas högre krav på att kunna hantera IKT. När eleverna samarbetar och kommunicerar i sociala medier tränas deras förmåga att lösa problem tillsammans, omsätta idéer samt stötta varandra i lärandet. Skolan behöver ge eleverna strategier för att kunna hantera sociala medier och hur man uttrycker sig i dessa och vilka konsekvenser det kan få. Idag är det viktigare än någonsin att vara källkritisk, eleverna behöver få lösa problem och lära sig hur man ska förhålla sig till medier och information på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt.

Hjälp för att hitta verktyg för hur du kan arbeta utifrån de lärande målen genom den digitala verktygslådan som är ett projektarbete.

Läs mer om den digitala verktygslådan

Skolan har ett uppdrag att lära eleverna att ”kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt.” (Ur Lgr11, kap 1 sid 9).

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
  • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden

(Ur Lgr11, kap 2 sid 13 )

Om hur kan man arbeta språkutvecklande med IKT

 

Kontakt

Telefon: 0171-62 50 00
E-post: kommunen@enkoping.se
Besöksadress: Torggatan 21
Postadress: 749 35 Enköping

Följ oss

När du besöker denna webbplats sparas viss information om ditt besök.